Hotărârea nr. 44/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pasaj superior de legatura intre Pavilion D si pavilion B Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Spiridon” Bd. Independentei nr.1 Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pasaj superior de legatura intre Pavilion D si pavilion B Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Spiridon”, Bd. Independentei nr.1, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 14682/16.02.2015, intocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile documentatia tehnica întocmita de SC GRUPO

SRL Iasi;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgenta nr.48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu rectificările si modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Pasaj superior de legătură între Pavilion D și Pavilion B Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon”, Bd. Independenței nr.1, Iași, conform documentației tehnice elaborate de SC GRUPO SRL Iasi. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 44 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 44/26.02.2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pasaj superior de legatura intre Pavilion D si pavilion B Spitalul

Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Spiridon”, Bd.Independentei nr.1, Iasi

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza documentatiei tehnice realizata de SC GRUPO SRL

Valoarea totala a investitiei este:

Total General = 309,022 mii lei, inclusiv TVA Din care:C+M = 249,652 mii lei, inclusiv TVA Valoare TVA = 59,104 mii lei

Suprafata totala construita este de 39 mp.

Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni.

Realizarea investitiei se va face cu fonduri de la bugetul local al Municipiului Iasi.

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 44 din 26 februarie 2015