Hotărârea nr. 439/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de reorganizare al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IASI propus de catre administratorului special al R.A.T.P. in colaborare cu administratorul judiciar Societatea Civ. Prof. CAPITAL INSOL S.P.R.L. - FILIALA IASI

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de reorganizare al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IASI, propus de catre administratorului special al R.A.T.P. in colaborare cu administratorul judiciar Societatea Civ. Prof. CAPITAL INSOL S.P.R.L. - FILIALA IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 15529 din 16.12.2015 întocmit de către administratorul judiciar Societatea Civila Profesionala CAPITAL INSOL S.P.R.L. - FILIALA IASI impreuna cu administratorul special al Regiei Autonome de Transport Public;

Având în vedere Hotararea Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport Public nr. 4/21.07.2014, privind deschiderea procedurii de insolventa;

Având în vedere Incheierea civila nr. 348/30.07.2014 pronuntata de catre Tribunalul Iasi. Sectia a II-a Civila-Faliment in dosarul nr. 6847/99/2014 (numar in format vechi 461/2014);

Având în vedere Sentinta civila a Tribunalului Iasi nr. 1504/06.10.2015, publicata in B.P.I. nr. 18240/27.10.2015, publicata in B.P.I. nr. 18240/27.10.2015 pri care s-a realizat definitivarea tabelului de creante;

Având în vedere publicarea tabelului definitiv in B.P.I. nr. 19459/12.11.2015;

Având în vedere incheierea de sedinta nr. 308/08.12.2015 pronuntata de catre Tribunalul Iasi. Sectia a II-a Civila-Faliment in dosarul nr. 6847/99/2014, prin care s-a aprobat prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a planului de reorganizare al debitoarei R.A.T.P.;

Având în vedere faptul ca R.A.T.P. are ca actionar unic Municipiul Iasi reprezentat de catre Consiliul Local;

Având în vedere posibilitatea acordata debitorului de a propune un plan de reorganizare doar cu aprobarea adunarii generale a actionarilor;

Având în vedere Art. 132 al. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

Având în vedere Art. 207 al. 14 si 15 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala;

Având în vedere Art. 36 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba planul de reorganizare al debitoarei REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI prevazut in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se mandateaza p. Primarul, Viceprimarul Municipiului lasi -domnul ing. Mihai Chirica, precum si doamna cons. jr. Doina Florescu - sef Serviciu Juridic Contencios, domnul ing. Petru Spatareanu - consilier Birou Reglementare Transporturi Urbane, doamna ec. Virginia Stoian - sef Serviciu Constatare, Impunere si Executare Persoane, sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Iasi, votul pentru sedinta/sedintele adunarii creditorilor regiei avand pe ordinea de zi aprobarea planului de reorganizare al debitoarei R.A.T.P. si sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul acestor sedinte.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si de Investiții; Direcției Generale Economice a Primariei Municipiului Iasi; Serviciului Juridic; Societatii Civile Profesionale CAPITAL INSOL S.P.R.L. - Filiala Iasi; Regiei Autonome de Transport Public Iași, persoanelor nominalizate in prezenta hotarare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Civila Profesionala CAPITAL INSOL S.P.R.L. - Filiala Iasi, Regia Autonomă de Transport Public Iași, persoanele nominalizate in prezenta hotarare.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 439 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

18

Împotrivă

6

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 439 din 29 decembrie 2015