Hotărârea nr. 438/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI str. Bucium nr. 34 pentru investiţia CONSTRUIRE CORP DE LEGĂTURĂ ÎNTRE HALE EXISTENTE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal - IAȘI, str. Bucium nr. 34 pentru investiția CONSTRUIRE CORP DE LEGĂTURĂ ÎNTRE HALE EXISTENTE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 119340 din 16.12.2015 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 559 din 25.02.2015 emis de Primăria Municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 52332 din 9.06.2015 prin care S.C. POLIROM PACKAGING S.R.L. Iasi în calitate de proprietar solicită avizarea, și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, str. Bucium nr. 34, pentru investiția « Construire corp de legatura intre hale existente «;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 362 din 22.05.2015, avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din data de 2.09.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 130/P.U.Z./2015 emis de Consiliul Judetean Iași la data de 15.12.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, str. Bucium nr. 34 întocmit în vederea investiției »Construire corp de legatura între hale existente«.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 4997,27mp, este identificat cadastral cu nr. cad. 2098/28/1; 2098/34; 2098/47; 2098/72; 2098/73; 2098/74; 2098/75; 2098/76; 2098/77; 2098/78; 2098/100; 2098/101; 2098/102; 2098/103; 2098/104; 2098/105; 2098/106; 2098/28/5/1, înscrise în Cartea funciară la pozițiile nr. 122402, 122639, 122627, 122628, 122630, 122631, 122635, 122636, 122637, 122642, 122644, 122643, 122646, 122647, 122648, 122651,122649 municipiul Iași și aparține beneficiarei documentației de urbanism, S.C. POLIROM PACKAGING S.R.L. Iași, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 448/23.09.2009, BNP Ciubotariu Gabriela Florentina.

UTR AI2c- funcțiunea actuală a zonei se păstrează și este „activități industriale nepoluante și depozitare comercială”.

Indicatori urbanistici: POT=47,8%, CUT=3,32mp ADC/mp teren, regim de

înălțime P+1E, Hmax = 4,50m (la cornișă, de la CTA).

Anexa planșa „ reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; S.C. POLIROM PACKAGING S.R.L. - Iași, str. Bucium nr. 34, Bloc C113 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 438 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 438 din 29 decembrie 2015