Hotărârea nr. 436/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 19 NUMERE CADASTRALE 149558 149559 146560 si 149561 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 19,

NUMERE CADASTRALE 149558, 149559, 146560 si 149561

Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.119339/16.12.2015 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 883 din 26.03.2015;

Avand in vedere cererea nr. 65882 din 17.07.2015 prin care ISTRATE

LEONARD, ISTRATE STEJAREL si COJOCARIU GABRIELA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu —Iasi BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 19, NUMERE CADASTRALE 149558, 149559, 146560 si 149561;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 384 din 12.06.2015;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 125/PUZ/2015 ; Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.10.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - lasi, BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 19, NUMERE CADASTRALE 149558, 149559, 146560 si 149561, intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 861,00 mp, conform contractului de partaj voluntar nr. 631/04.03.2015.

Indicatori urbanistici:UTR -LV: POT=30%,CUT=0,36mp, ADC/mp teren, regim de inaltime: P+1E, Hmax.=6,0 m masurat de la CTA la cornisa.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitarea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art. 3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuintei individuale.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului ISTRATE LEONARD, domiciliat in Iasi, Al. Sucidava nr. 7, bl. 261, et. 2, ap.8 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 436 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 436 din 29 decembrie 2015