Hotărârea nr. 434/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA LASCAR CATARGI NR. 58 NUMAR CADASTRAL 131314 intocmit in vederea consolidarii extinderii si suprainaltarii unei constructii existenta pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LASCAR CATARGI NR. 58, NUMAR CADASTRAL 131314

intocmit in vederea consolidarii, extinderii si suprainaltarii unei constructii existenta pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.119336/16.12.2015 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3513 din 12.11.2014;

Avand in vedere cererea nr. 84167 din 25.09.2014 prin care domnul

GABURICI MATEI STEFAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA LASCAR CATARGI NR. 58, NUMAR CADASTRAL 131314;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 157 din 25.04.2014;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 47/PUZ/2015; Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015 Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal - lasi STRADA LASCAR CATARGI NR. 58, NUMAR CADASTRAL 131314, intocmit in vederea consolidarii, extinderii si suprainaltarii unei constructii existenta pe teren proprietate privata persoana fizica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 731,00 mp, conform contractului de donatie nr. 6839/10.09.2012.

Indicatori urbanistici:UTR- LC: POT=36%,CUT=1,08mpADC/mpteren;

Regim de inaltime:P+1E+M, Hmax.9 m masurata de la CTN la cornisa;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate in vederea consolidarii, extinderii si suprainaltarii constructiei existente.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; domnului GABURICI MATEI STEFAN, domiciliat in Iasi, str. A.Panu, nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc. A, ap. 26 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 434 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 434 din 29 decembrie 2015