Hotărârea nr. 432/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12 NUMERE CADASTRALE 136315 136335 136304 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12 NUMERE CADASTRALE 136315, 136335, 136304,

Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Având in vedere certificatul de urbanism nr. 2754 din 02.10.2014;

Având in vedere cererea nr. 36240 din 21.04.2015 prin care S.C.

TEXTILA S.A. prin domnul BUTNARU GR.GRIGORE solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12, NUMERE CADASTRALE 136315, 136335, 136304 ;

Având in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având in vedere avizul de oportunitate nr. 303 din 28.01.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 129/PUZ/2015 ; Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 16.09.2015;

Având in vedere Nota de Fundamentare nr.119311/16.12.2015 intocmita de Serviciul Urbanism;

Având in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12, NUMERE CADASTRALE 136315, 136335, 136304 intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 6292,14 mp conform contractului de vanzare cumparare nr. 257/27.02.2008.

Indicatori urbanistici:UTR - POT=50%, CUT=7,5 mc/mp teren.

Regim de inaltime: P+1E partial, Hmax.=15,0 m.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art. 3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire hala de productie si depozitare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; SC TEXTILA SA. din lasi, sos. Stefan cel Mare nr. 4 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 432 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 432 din 29 decembrie 2015