Hotărârea nr. 431/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SF. ATANASIE NR. 22 NUMAR CADASTRAL 148947 Intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. ATANASIE NR. 22, NUMAR CADASTRAL 148947

Intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 89 din 15.01.2015;

Avand in vedere cererea nr. 14806 din 16.02.2015 prin care ASOCIATIA

PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași in STRADA SF. ATANASIE NR. 22, NUMAR CADASTRAL 148947;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 312 din 28.01.2015;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 123/PUZ/2015; Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.10.2015;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr.119308/16.12.2015 intocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata-Iasi, STRADA SF. ATANASIE NR. 22, NUMAR CADASTRAL 148947, intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 379,00 mp, conform contractului de vanzare nr. 4 din 27.11.2014,

Indicatori urbanistici: CM-POT=50%, CUT=1,5 mpADC/mpteren,

Regim de inaltime:D+P+1E+M, Hmax.9,0 m;

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE COMUNITARA INDECO din Iasi, str. 14 Decembrie 1989 nr. 2B și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 431 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 431 din 29 decembrie 2015