Hotărârea nr. 430/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi str. Dr. Victor Babeş nr. 3 nr. cadastral 141284 întocmit pentru Extindere construcţie C1 (lăcaş de cult capelă rugăciune) pe teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Iași, str. Dr. Victor Babeș nr. 3, nr. cadastral 141284 întocmit pentru Extindere construcție C1 (lăcaș de cult, capelă rugăciune) pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 114580/7.12.2015 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.148 din 27.01.2014 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 40649 din 5.05.2015 prin care BISERICA CREȘTINĂ VESTEA BUNĂ IAȘI, reprezentată de dl. Coțovanu Neculai în calitate de delegat, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, str. Dr. Victor Babeș nr.3, nr.cadastral 141284 întocmit pentru Extindere construcție C1 (lăcaș de cult,capelă rugăciune ) pe teren proprietate;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 264/20.11.2014 precum și toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din data de 05.05.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 116 /P.U.Z./ 2015 emis de Consiliului

Județean Iași la data de 27.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal,indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, str .Dr. Victor Babeș nr.3, nr. cadastral 141284 întocmit pentru Extindere construcție C1 (lăcaș de cult, capelă rugăciune ) pe teren proprietat.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 747,49 mp, deținut de inițiatoarea documentației de urbanism, Biserica Creștină Vestea Bună Iași, conform Contractelor de donație autentificate sub nr.1825/4.08.2009, NP Florea Bogdan Daniel și nr. 807/ 5.05.2004, NP Melania Mihaela Topală, Act de alipire autentificat sub nr. 1097/12.04.2013, NP Florea Bogdan Daniel, încheiere 39668/15.04.2013.

Proprietatea este tratată ca o singură Unitate Teritorială de Referință ,UTR 1, cu funcțiune dominantă clădire de cult, utilizări admise mobilier urban specific, alei carosabile, pietonale, parcaje auto (10 locuri).

Indicatori urbanistici: POT=40%, CUT=0,80mpADC/mp teren, regim de

înălțime D+P+1E (extinderea va avea regim de înălțime D+Parter înalt, Hmax.= 6,0m la streașină de la cota +0,40m. Aliniamente: lateral nord-vest la 4,00m (existent), lateral sud-est la 10,00m față de limita proprietății, aliniament posterior la 2,00m de limita proprietății (0,65m existent).

Anexa planșa „U03- reglementări urbanistice-zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; BISERICII CREȘTINE VESTEA BUNĂ IAȘI, str. Dr. Victor Babeș nr. 3, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 430 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 430 din 29 decembrie 2015