Hotărârea nr. 43/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil” și „Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 4704/16.02.2015 întocmit de către Direcția de Asistență Comunitară privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectelor;

Având în vedere Prevederile HCL 234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul Consiliului Local al Municipiului Iași cu Fundația Hecuba având ca obiect asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea finanțării pentru anul 2015, a proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă si Copil” (450.000 lei) situat în Str.Codrescu nr.6 și „Centrul Rezidential pentru Mame si Copii în Dificultate” (350.000 lei) situat în Str. Sărărie 143 de la bugetul local prin bugetul Direcției de Asistență Comunitară, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre, cu suma totală de 800.000 lei.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Comunitară; Fundației Hecuba; D.E.F.P.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și de către Direcția de Asistență Comunitară Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 43 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 43 din 26 februarie 2015