Hotărârea nr. 429/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI stradela Hatman Şendrea nr. 4 nr. cad./CF 147848 pentru investiţia CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, stradela Hatman Șendrea nr. 4, nr. cad./CF 147848 pentru investiția CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.119323 din 16.12.2015 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3365 din 2.12.2014 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 60510 din 2.07.2015 prin care familia Popescu Ștefan și Popescu Daniela în calitate de proprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iași, stradela Hatman Șendrea nr. 4, nr.cad./CF 147848, pentru investiția « Construire locuințe colective pe teren proprietate“;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 372 din 22.05.2015 precum si avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, Avizul Comisiei de Urbanism din data de 4.11.2015 și Avizul Unic nr.133/P.U.Z./2015 emis de Consiliul Județean Iași ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, stradela Hatman Șendrea nr. 4, nr. cad./CF 147848, pentru investiția «Construire locuințe colective pe teren proprietate“.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 1079 mp, identificat cu nr.cad/CF 147848 și aparține familiei Popescu Ștefan și Popescu Daniela, beneficiarii documentației de urbanism, conform Contractului de vânzare autentificat sub nr.6177/12.11.2014, NP Paduraru Iulia, încheiere intabulare nr.139711/ 13.11.2014.

Se constituie UTR LA1 - locuințe colective mari și medii în ansambluri recent realizate cu P+10-P+4 niveluri, respectiv se propune un imobil de locuințe colective (prin desființarea construcțiilor existente), cu regim de înălțime D+P+3E+M, retras de la aliniament (min.9m din axul stradelei Hatman Șendrea la nivelul demisolului și 14m la nivelul parterului).

Indicatori urbanistici: POT=40%, CUT=2,4mp ADC/mp teren, regim de înălțime maxim D+P+3E+M, înălțime maximă 15m la streașină sau atic de la cota cea mai înaltă a cotei terenului natural. Utilizări permise : locuințe, birouri, dotări sanitare și turistice, mic comerț pentru turism, alimentație publică, loisir în spații acoperite și descoperite.

Parcări propuse - 27 locuri în incintă, 19 la demisol (subterane) si 8 la

nivelul solului.

Anexa planșa „U2-reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile, modernizările sau devierile rețelelor necesare funcționării obiectivului, se vor realiza anterior construirii imobilului cu destinația locuințe colective .

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului Popescu Stefan, domiciliat in Iași, Fundac Plopii fără soț, nr. 25 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 429 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 429 din 29 decembrie 2015