Hotărârea nr. 428/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată - Iaşi bdul Carol I nr. 56A pentru investiţia “ Consolidare etajare construire subsol schimbare destinaţie din spaţiu existent în cabinete medicale amenajări interioare şi exterioare la corpul C1 si C2 “

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată - Iași, bdul Carol I, nr. 56A pentru investiția “ Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și

exterioare la corpul C1 si C2 “

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea

Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.118061 din 14.12.2015

întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3511/ 23.12.2014 emis de

Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 57453 din 23.06.2015 prin care Romanec

Liviu Cristian, Romanec Daciana Elena, Romanec Simona Emilia si S.C. ROMANEC MEDICAL S.R.L. Iasi în calitate de coproprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată în vederea realizării investitiei “Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 si C2” pentru amplasamentul situat în Iași, bdul Carol I, nr. 56A;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 361/ 22.05.2015 precum si

avizele și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din data de 16.09.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 113 /P.U.Z./ 2015 emis de Consiliului Judetean Iași la data de 27.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul M.T.C.T. nr. 562/ 2003 privind Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism în zone construite protejate;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată -Iași, bdul Carol I, nr. 56A mun.Iași întocmit pentru “Consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 și C2”.

Suprafața terenului studiat prin Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată este de mp 939mp, identificat cu nr.cadastrale 126567, 148455 ,121879 si 126647 și este deținut de beneficiarii documentației de urbanism, Romanec Liviu Cristian, Romanec Daciana Elena, Romanec Simona Emilia și SC ROMANEC MEDICAL SRL Iași conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1740/ 21.05.2005, rectificare autentif. nr. 2752 /31.05.2005 , NP Blaj-Avram Iuliana, Contractului de vânzare-cumparare cu alipire si dezmembrare prealabila autentificat sub nr. 836/24.03.2005, NP Blaj-Avram Liliana și Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 299/ 8.03.2011, NP Cheptine Andi-Claudiu.

UTR 1 -unitate teritorială de referință cu funcțiunea de clinică medicală și spații administrative. Utilizări admise- clinici medicale cu specific de investigații fără regim de spitalizare, echipamente publice de nivel rezidențial, locuințe individuale și colective mici izolate și cuplate.Sunt interzise orice lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente precum sau care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine.

Indicatori urbanistici- POT = 30% (existent si păstrat ), CUT propus =1,08mpADC/mp teren, regim de înălțime maxim admis S+P+2E, înălțimea maximă 10, 5m măsurată de la cota ±0,00 m a construcției pana la coamă (înălțime existentă și care se păstrează).

Numărul de locuri de parcare asigurate -15 în incintă.

Anexa planșa „U2- reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului Romanec Liviu Cristian, doamnelor Romanec Daciana Elena, Romanec Simona Emilia și S.C. ROMANEC MEDICAL S.R.L. Iasi, Bulevardul Carol I, nr. 56A și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 428 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

1 (Cristian Catalin)

4 / 4 la H.C.L. nr. 428 din 29 decembrie 2015