Hotărârea nr. 427/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată IAŞI STRADA RECE NR.4 nr.cad. 141538 Intocmit în vederea Construirii unei locuinte pe teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată

IAȘI, STRADA RECE NR.4, nr.cad. 141538

Intocmit în vederea Construirii unei locuinte pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.117474 din 14.12.2015 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 534 din 25.02.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 55004 din 16.06.2015 prin care domnul Diaconu Cătălin, în calitate de proprietar, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată - Iași, strada Rece nr.5, nr. cad./CF 141538 în vederea realizării investiției «Construire locuință pe teren proprietate”;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 347/1.04.2015 precum și toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af și planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din data de 16.09.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 120/P.U.Z./2015 eliberat de Consiliul Judetean Iași la data de 27.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul M.T.C.T. nr. 562/ 2003 privind Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism în zone construite protejate;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată -Iași, str. Rece nr. 4, nr.cad. 141538 ,CF 141538 întocmit pentru “Construire locuință pe teren proprietate„.

Suprafața terenului studiat prin Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată este de 325 mp (313mp conf.măsurătorii), deținut de beneficiarul documentației de urbanism, dl. Diaconu Catalin, căsătorit cu Diaconu Minodora, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.97/16.01.2015, NP Pohoață Manuela, încheiere întabulare nr. 5903/ 19.01.2015 .

UTR CM - zonă mixtă cuprinzînd servicii publice, servicii de interes general și locuințe cu regim de construire izolat, regim de înălțime maxim P+2E.

Funcțiunea propusă- locuire și funcțiuni complementare

Indicatori urbanistici: POTmaxim= 38,46%, CUT=1,15mpADC /mp teren, regim de înălțime maxim D+P+1E, Hmax.= 7,1m la streașină de la cota +0,00 (10m la coamă).

Anexa planșa „U2-reglementări urbanistice și plan de circulație” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul propus va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului Diaconu Catalin, domiciliat in Iași, bulevardul Independenței nr. 21, bl.B1-5, sc.B4, et.1, ap.1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 427 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 427 din 29 decembrie 2015