Hotărârea nr. 426/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- introducere teren în intravilan pentru Construire locuinţă pe teren proprietate şi împrejmuire amplasament situat în extravilan Iaşi zona Bucium Păun număr cadastral/CF 151103

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal- introducere teren în intravilan pentru

Construire locuință pe teren proprietate și împrejmuire, amplasament situat în extravilan Iași, zona Bucium Păun, număr cadastral/CF

151103

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 118899 din 16.12.2015 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 354 din 10.02.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 65034 din 15.07.2015 prin care doamna Brebu Mihaela și dl. Moraru Vasile, în calitate de coproprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan pentru construire locuință pe teren proprietate și împrejmuire, amplasament situat în extravilan Iași, zona Bucium Păun, nr.cad./CF 151103;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.382 din 12.06.2015, avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate cu verificare la cerința Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din data de 7.10.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 112/P.U.Z./2015 emis de Consiliul

Județean Iași la data de 27.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan pentru construire locuință pe teren proprietate și împrejmuire, amplasament situat în Iași, zona Bucium Păun, nr.cad. /CF 151103.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 3.115 mp, deținut de beneficiarii documentației de urbanism în cote indivize, respectiv în cotă de 4/5 de dna Brebu Mihaela, căsătorită cu Brebu Mihai -Adrian și în cotă de 1/5 de dl Moraru Vasile, căsătorit cu Moraru Ionela, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.901/2005 ( încheiere rectificare autentificată cu nr. 9357/2.07.2010 și încheiere rectificare autentificată cu nr.17893/30.10.2009), NP Sora Bârzu și Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3297/2010, NP Alexandru Ochiroș, ulterior întocmindu-se Actul de alipire autentificat sub nr. 1914/2015, NP Pohoață Manuela, încheiere întabulare nr.103378/10.07.2015.

UTR LC2 - locuințe individuale sau colective mici, retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu. Utilizări admise- locuințe individuale și colective mici, izolate și cuplate, echipamente publice de nivel rezidențial.

Indicatori urbanistici propuși POT = 30%, CUT= 1,2mp ADC/mp teren, regim de înălțime D+P+E+M, înălțimea maximă admisă la streașină/atic fiind de 9m de la cota cea mai înaltă a CTN.

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice-zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelelor se vor face din fonduri proprii ale persoanelor interesate, anterior obținerii autorizației de construire pentru investiția de bază.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului Moraru Vasile, Iași, domiciliat in Iasi, str. Plopii fără soț nr.1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 426 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 426 din 29 decembrie 2015