Hotărârea nr. 425/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. Nicolae Costin nr. 26 (fosta str. Spital Paşcanu nr. 4) pentru investitia « Construire centru de întreţinere corporală pe teren proprietate “

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, str. Nicolae Costin nr. 26 (fosta str. Spital Pașcanu nr. 4) pentru investitia « Construire centru de întreținere corporală pe teren

proprietate “

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.117514 din 14.12.2015 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 650 din 5.03.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 61010 din 3.07.2015 prin care domnul Preduchin Florin Silviu, în calitate de proprietar solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, str. Nicolae Costin nr.26 (fosta str. Spital Pașcanu nr.4), nr.cad. /CF 123873 pentru « Construire centru de întreținere corporală pe teren proprietate«;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.364 din 22.05.2015 precum si toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af și planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din ședința din data de

16.09.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 115/P.U.Z./2015 emis de Consiliul Judetean Iași la data de 27.11.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zona l- Iași, str. Nicolae Costin nr. 26 (fosta str. Spital Pașcanu nr.4), nr.cad. /CF 123873 pentru « Construire centru de întreținere corporală pe teren proprietate«.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 837mp și este deținut de inițiatorii documentației de urbanism, domnul Preduchin Florin Silviu și doamna Preduchin Valentina, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 373 /7.06.2010, NP Edoardo Levinos Frost, încheiere întabulare nr. 45505 / 8.06.2010.

Se constituie UTR CM - zonă mixtă, funcțiune dominantă de locuire și servicii aferente zonelor de locuit, spații de loisir, centru de întreținere corporală: sunt admise funcțiuni complementare compatibile cu cea de locuire și care nu au impact negativ asupra mediului sau a sănătății populației. Parcări propuse - 14 locuri în incintă.

Indicatori urbanistici: POTmaxim=40%, CUTmaxim =1,44mp ADC/mp teren, regim de înălțime D+P+2E, Hmax = 11,50 m la cornișă de la cota +0.00.

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice - zonificare ” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico - edilitare publice. Extinderile, modernizările sau devierile rețelelor necesare funcționării obiectivului, se vor realiza anterior construirii imobilului cu destinația „centru de întreținere corporală pe teren proprietate”.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului Preduchin Florin Silviu, Iași, str. Nicolae Costin nr. 24 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 425 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 425 din 29 decembrie 2015