Hotărârea nr. 424/2015

HOTĂRÂRE privind darea in folosinţă gratuită catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A. a bunului imobil situat in Strada Aviatiei nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby Municipiul Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind darea in folosință gratuită catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A., a bunului imobil situat in Strada Aviatiei nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby, Municipiul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, în sensul că se aproba darea in folosinta gratuita a bunului imobil situat in strada Aviatiei nr. 1 catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A.;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de Directia Generala Tehnica si de Investitii si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, inregistrata sub nr.117766/14.12.2015 ;

Avand in vedere adresa nr. 94258/13.10.2015 a Companiei Nationale de Investitii SA, prin care ne confirma faptul ca solicitarea Municipiului Iasi a fost luata in evidenta si finantarea obiectivului se va realiza in corelare cu alocatiile bugetare destinate fiecarui program/subprogram;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 16 din 19 august 2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind

bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba darea în folosință gratuită catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A., pe baza de protocol ce constituie Anexa 1 la prezenta hotarare, a bunului imobil situat in strada Aviatiei nr. 1, proprietatea Municipiului Iasi, constituit din teren in suprafata de 48.794,00 mp si constructii cu suprafata totala construita la sol de 1052.00 mp si suprafata utila de 960,30 mp, identificat potrivit Cartii Funciare nr.122059, nr. cadastral 122059; 122059-C1, 122059-C2, 122059-C3, 122059-C4 si 122059-C5, liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre ”C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby, Municipiul Iasi”.

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului lasi se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului.

Art. 3. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local lasi a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului lasi se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 5. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de UAT lasi in valoare de 500.000,00 Euro.

Art. 6. La finalizarea obiectivului de investiții menționat la articolul 1, ”C.N.I.” - S.A. va preda cu titlu gratuit catre administratia publica locala, pe baza de protocol, amplasamentul impreuna cu obiectivul de investitii realizat.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Tehnice si de Investitii, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Tehnica si de Investitii, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 424 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa 1 la HCL nr. 424 din 29.12.2015, privind darea în folosință gratuită catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A., a bunului imobil situat in Strada Aviatiei nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby, Municipiul Iasi”

Municipiul Iasi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania

Națională de Investiții"C.N.I." - S.A.

Nr......../....    Nr......../......... Nr......../.......

PROTOCOL

încheiat astăzi ...................

1. MUNICIPIUL IASI, cu sediul în Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Iasi, Judetul Iasi, reprezentat prin PRIMAR, în calitate de predător,

Și

2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul BucureȘti, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,

în baza ..........., ................... nr......./........., am procedat la predarea-primirea unui nr.

de ........... amplasamente, în suprafață totală de ......... mp, identificate potrivit Cărții

funciare nr..................., nr. topo ........., în scopul ................., după cum urmează:

Nr.

Crt.

Amplasamentul

Suprafata construita la sol mp

Categoria de folosinta

1

lasi, Strada Aviatiei nr.1, Stadionul Tineretului

48.794,00

Teren

2

lasi, Strada Aviatiei nr.1, Stadionul Tineretului

800.00

Constructii administrative si social culturale (parter SU=656,00 mp si subsol SU

139,25 mp)

3

lasi, Strada Aviatiei nr.1, Stadionul Tineretului

172.00

Constructii administrative si social culturale (SU = 141,85 mp)

4

Iași, Strada Aviatiei nr.1, Stadionul Tineretului

21.00

Constructii anexa (Grup șanitar public SU = 12,90mp)

5

Iași, Strada Aviatiei nr.1, Stadionul Tineretului

15.00

Constructii anexa (Cabina poarta SU = 10,30 mp)

6

Iași, Strada Aviatiei nr.1, Stadionul Tineretului

44.00

Constructii anexa (beci)

Total

48794.00 mp din care 1052.00 mp ocupata de constructii

Prezentul protocol a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat.    Am primit,

Municipiul Iași,    Ministerul Dezvoltării Regionale și

PRImAr.................. Administrației Publice

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

Compania Națională de Investiții

"C.N.I."-S.A.

Director general,

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

5 / 5 la H.C.L. nr. 424 din 29 decembrie 2015