Hotărârea nr. 42/2015

HOTĂRÂRE Privind încheierea acordului de colaborare cu Asociaţia PRO ROMA în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru integrarea socio-economică a comunităţilor de romi prin Programul de Cooperare Elveţiano - Român

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind încheierea acordului de colaborare cu Asociația PRO ROMA în vederea

J

accesării de fonduri nerambursabile pentru integrarea socio-economică a comunităților de romi prin Programul de Cooperare Elvețiano - Român

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 16303/19.02.2015 întocmit de către Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitanților Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, Schema de Grant pentru ONG-uri, Organismul Internediar Elvețian pentru Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, prin Programul de Cooperare Elevețiano-Român;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea acordului de colaborare cu Asociația PRO ROMA în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru integrarea socio-economică a comunităților de romi din Municipiul Iași prin Programul de Cooperare Elvețiano -Român, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Derecției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 42 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 42 din 26 februarie 2015