Hotărârea nr. 412/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Muntenimii nr. 4 bl. 591 sc. A în suprafată de 22 11 mp

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A în suprafată de 22,11 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 118053/14.12.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 73471/12.08.2015 prin care dna Nechita Silvia, administrator al SC Silvana SRL, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A, în suprafată de 22,11 mp, pe care îl deține în prezent în baza contractului de concesiune nr. 105/27.07.2007;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 100466/28.10.2015 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 109830/23.11.2015 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 909/24.09.2015;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A, având suprafata de 22,11 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 11/2015.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A, având suprafata de 22,11 mp, care stabileste prețul de 126,24 euro/mp, respectiv de 2.791 euro pentru întreaga suprafață de 22,11 mp, echivalentul a 12.351 lei.

Art.3 Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, str. Muntenimii nr. 4, bl. 591, sc. A, având suprafata de 22,11 mp, în următoarea componență: Președinte:    Surdu Gabriel Mihai

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu

Membru:    Dangă Marius Sorin

Membru:    Leonte Constantin

Membru:    Bulgariu Cătălin

Membru:    Anca Preda

Membru:    Palaga Letiția

Membru supleant: Matasaru Petre Daniel

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6. Contractul de concesiune nr. 105/27.07.2007, încetează la data vânzării dacă terenul este cumpărat de proprietarul constructiei. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de concesiune în aceleași condiții.

Art.7. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri, SC Silvana SRL cu sediul în Iași, str. Muntenimii nr. 2, bl. 591, sc. A și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.10. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generală Economică și de Finante Publice Locale;Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 412 din 29 decembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 412 din 29 decembrie 2015