Hotărârea nr. 411/2015

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin H.C.L. nr. 10/2015 cu terenul in suprafata de 570.67 mp situat in str. Theodor Burada nr. 5

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 10/2015, cu terenul in suprafata de 570.67 mp, situat in str. Theodor Burada nr. 5

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 119426/16.12.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament si delimitarea a imobilului intocmit de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere adresa nr. 59341/30.06.2015 a Serviciului Juridic;

Având în vedere adresa nr. 59339/02.07.2015 a Serviciului Juridic - Compartimentul

de Aplicare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere H.CL. 10/2015, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 570.67 mp, situat in str. Theodor Burada nr. 5, conform planului anexat.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Serviciului Gis-Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Directia Generală Economica si de Finante Publice Locale; Serviciul Gis-Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 411 din 29 decembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 411 din 29 decembrie 2015