Hotărârea nr. 410/2015

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 118126/15.12.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională Pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, articolul 6A2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, articolele 14 și 15;

Având în vedere Procesul verbal 116130/09.12.2015 încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Sos Nicolina nr.115, bloc 1004, tronson 6, etaj 1, apartament 8, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local 215/30.06.2015- beneficiari Damaschin Neculai Lucian si Elena Ramona

Art.2: Se atribuie doamnei Danaila Adina Mihaela și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Sos Nicolina nr.115, bloc 1004, tronson 6, etaj 1, apartament 8

Art.3: Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu domnul Pruteanu Cristian Dumitru si familia sa pentru locuinta, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situata in Sos Rediu Tatar nr. 6A, bloc 482E, scara A,etaj 7, apartament 31

Art.4: Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu doamna Stratula Oana și familia sa pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr.70, bloc 250, scara C, etaj 5, apartament 21,

Art.5: La încheierea contractelor de închiriere beneficiarii vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art.6: Beneficiarii repartițiilor se vor prezenta la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă și va fi înaintată Comisiei constituite în condițiile Legii 152/1998 pentru a fi propusă spre reatribuire următorului solicitant, în ordinea listei de prioritate. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Art.7: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 410 din 29 decembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 410 din 29 decembrie 2015