Hotărârea nr. 41/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii HCL nr. 38/13.02.2015 privind realizarea proiectului „Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal” aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii HCL nr. 38/13.02.2015, privind realizarea proiectului

„Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal”, aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici și bugetul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 16091/19.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și de Proiecte Europene și Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă noul buget al proiectului ca urmare a economiilor realizate, în valoare totală de 12.592.385,26 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 239.842,78 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare si conexe, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 38/13.02.2015 rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 41 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa la HCL nr. 41 din 26 februarie 2015,

privind aprobarea modificarii HCL nr. 38/13.02.2015, privind realizarea proiectului

„Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal”, aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici și bugetul proiectului

ANEXA 1 - BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

Cheltuieli

TVA

neeligibila

Baza

TVA

eligibila

1

2

3

4

5

6 = 4+5

7

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului

1.1.

Achizitia terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (Legatura in PT cf studiu solutie EON Energie)

0,00

145.309,46

34.874,27

180.183,73

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

1 45.309,46

34.874,27

180. 183,73

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

O btinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Proiectare si inginerie

13.275,00

96.525,00

23. 1 66,00

1 1 9. 69 1,00

3 . 1 86, 0 0

3.4.

Consultanta

0,00

62.357,00

14.965,68

77.322,68

0,00

3.5.

Asistenta tehnica

0,00

271.000,00

65.040,00

336. 040,00

0 , 00

TOTAL CAPITOL 3

1 3.275,00

429.882,00

1 03.1 7 1 , 68

533.053,68

3.186,00

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

0,00

6.138.723,85

1.473.293,72

7. 6 1 2. 0 1 7,57

0, 0 0

4.2.

Dotari de specialitate

0,00

1.728.680,00

41 4.883,20

2. 1 43. 563,20

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

7.867.403,85

1.888.1 76,92

9.755.580,77

0,00

5.

CAPITOLUL 5

Cheltuieli privind organizarea de santier

5.1.

O rganizarea de șantier

13.836,75

222.312,9 1

53.355, 1 0

275. 668,01

3. 320, 82

5.1.1.

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

13.836,75

222.312,91

53.355,10

275.668,01

3.320,82

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Cote legale

0,00

137.924,38

0,00

137.924,38

0,00

TOTAL CAPITOL 5

1 3.836,75

360.237,29

53.355,1 0

413.592,39

3.320,82

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli diverse si neprevazute

6.1.

Diverse si neprevazute

456.958, 10

786.740,39

1 88.8 1 7,69

975. 558,08

109.669,94

TOTAL CAPITOL 6

456.958, 1 0

786.740,39

1 88.81 7,69

975. 558,08

109.669,94

7.

CAPITOLUL 7

Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0,00

25.000,00

6.000,00

31.000,00

0,00

7.2.

Informare si publicitate

0,00

103.170,00

0,00

103.170,00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

1 28.1 70,00

6.000,00

134. 170,00

0,00

8.

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

T OTAL CHELTUIELI

484.069,85

9.717.742,99

2.274.395,66

11.992.138,65

116.176,76

SURSE DE FINANTARE - FORMA REVIZUITA

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

12.592.385,26

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

484.069,85

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

11.992.138,65

c.

TVA neeligibil

116.176,76

II

Contribuția proprie în proiect:

723.912,63

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

239.842,78

b

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

484.069,85

III

TVA neeligibil

116.176,76

IV

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

11.752.295,87

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

4 / 4 la H.C.L. nr. 41 din 26 februarie 2015