Hotărârea nr. 407/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 97443/2015 si 118132/2015

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în

condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 97443/2015 si 118132/2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 120308 /18.12.2015 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil, republicata;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G.

40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere Prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesele verbale de sedinta nr. 97443/2015 si 118132/2015

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședința nr. 97443/2015 si 118132/2015, privind:

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 407din 29 decembrie 2015

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 407/29 decembrie 2015

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996,

consemnate in procesele verbale de ședința nr. 97443/2015 si 118132/2015

• Se aproba atribuirea apartamentului din str. Izvor nr. 3, bl. 649, sc. A, et. 4, ap. 18 catre fam. Paparuz Iulian si Mioara, ce ocupa poz. 1 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015

• Se aproba revocarea atribuirii apartamentului din Str. Ion Creangă nr. 85A, bl. C3, sc. A, P, ap. 2 catre Moisuc Gabriela, ce ocupa poz. 4 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015

• Se aproba atribuirea apartamentului din Str. Ion Creangă nr. 85A, bl. C3, sc. A, P, ap. 2 catre fam.Unguru Florin, ce ocupa poz. 4 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015

• Se revoca atribuirea spatiului din str. Vasile Alecsandri nr. 4,sc.B et.2, ap.6 catre Bandac Daniel ce ocupa poz. 5 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015

•    Se aproba atribuirea spatiului din Bdul Tutora nr. 11C, bl. E1, sc. A, parter, ap. 3 catre Bandac Daniel, ce ocupa poz. 5 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015;

•    Se aproba atribuirea spatiului din str. Vasile Alecsandri nr. 4,sc.B et.2, ap.6 catre fam. Nechita Daniela, ce ocupa poz. 6 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015

• Se aproba atribuirea spatiului din str. Tatarasi nr. 41 astfel: 1 camera si dependinte in cota parte catre fam. Bogdan Vasile si Evelina, ce ocupa poz. 8 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor in anul 2015; 1 camera si dependinte in cota parte raman in contractul numitului Goga Vasile

• Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.3, parter catre dl. Mocanu Cezar ce coupa poz. 4 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015;

• Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.20, et1 catre fam. Cutitaru Maria ce coupa poz. 5 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015;

• Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.40, et3 catre fam. Aioanei Gelu ce coupa poz. 20 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015;

• Se aproba atribuirea locuintei din Str.Bularga 14A, ap.50, et3 catre fam. Pegescu Rudi Adrian ce coupa poz. 21 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015;

• Se aproba atribuirea ap. 5, al imobilului situat in Canta 60B, cu destinatie de locuinta de necesitate, catre fam. Hriscu Mircea si Hriscu Maria

• Se aproba ca perioada contractelor de inchiriere pentru locuintele de necesitate din imobilul situate in Canta 60B sa fie de 5 ani

• Se aproba atribuirea la schimb, a ap. 29, din imobilul situat in Canta 60B catre fam. Chibici Irina Mihaela, chiriasa in imobilul situate in Canta 60B, ap.33

• Se aproba atribuirea atribuirea ap. 33, al imobilului situat in Canta 60B, catre Dumitriu Maria, ce ocupa poz. 7 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

• Se aproba solicitarea dlui Chirila Ion de atribuire cu prioritate a unei locuinte in conformitate cu

prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea ap. 51 al imobilului situat in Canta 60B catre fam. Chirila Ioan

•    Se aproba revocarea atribuirii ap. 55 al imobilului situat in Canta 60B catre Pancu Geanina Simion poz. 37 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

•    Se aproba atribuirea ap. 55 al imobilului situat in Canta 60B catre Hurdui Corina, ce ocupa poz.15 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

•    Se aproba solicitarea dnei Colac Nicoleta Loredana de atribuire cu prioritate a unei locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea ap. 58 al imobilului situat in Canta 60B catre fam. Colac Nicoleta LoredanaSe aproba revocarea atribuirii ap. 66 al imobilului situat in Canta 60B catre Afrasinei Geta, poz. 35 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

•    Se aproba solicitarea dnei Enache Viorica de atribuire cu prioritate a unei locuinte in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

•    Se aproba atribuirea ap. 66 al imobilului situat in Canta 60B catre fam. Enache Viorica, situatie expusa la cap. al VI-lea al prezentului document

•    Se aproba revocarea atribuirii ap. 68 al imobilului situat in Canta 60B catre fam. Gogu Ioan, poz. 44 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

• Se aproba atribuirea ap.68 al imobilului situat in Canta 60B catre Ioaniche Ionut, ce ocupa poz. 30 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

• Se aproba revocarea atribuirii ap. 71 al imobilului situat in Canta 60B catre fam. Prodan Ionela Irina, poz. 36 in in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

• Se aproba atribuirea ap. 71 al imobilului situat in Canta 60B catre fam. Costea (Scripcariu) Marian, poz.31 in in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

• Se aproba atribuirea ap. 82 al imobilului situat in Canta 60B catre fam.Onofras Catalin Gheorghita, ce ocupa poz. 33 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

• Se aproba revocarea atribuirii locuintei din str. Lozonschi nr.12A catre fam. Enache Tincuta • Se aproba locuintei din str. Lozonschi nr.12A catre Ciubotariu Mariana

•    Se aproba revocarea atribuirii locuinței din Tomești, bl.39, sc.C, parter, ap.2 catre fam. Serban Rodica

•    Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Tomești, bl.39, sc.C, parter, ap.2 catre fam. Moruz Dumitru, chirias in imobilul situat in Iasi, str. Cuza Voda 60, imobil ce trebuie consolidat

•    Se revoca atribuirea locuintei din Str. Frumoasa (Carpați, Împăcării) nr. 2, bl. 918, sc. A, et. 4, ap.15 catre fam. Agape Ioan Matei si Agapi Nora Catrinel- fiică

•    Se aproba atribuirea locuintei din sos. Pacurari nr. 47, bl. 546, sc.B, et.1 ap. 3 catre fam. Agape Ioan Matei si Agapi Nora Catrinel- fiică, chirias in imobilul situate in Cuza Voda nr.2, ce trebuie consolidat

•    Se aproba atribuirea locuintei din Str. Frumoasa (Carpați, Împăcării) nr. 2, bl. 918, sc. A, et. 4, ap.15 catre fam. Ganga Gavril, ce ocupa poz. 7 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015.

•    Se aproba solicitarea dlui Ciobanu Gabriel, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Sf. Teodor 32 a numitei Ciobanu Giorgiana.

•    Se aproba solicitarea dlui dlui Tiron Hadîmbu Cristian Ghiocel, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Petru Movilă a numitului Tiron Hadîmbu Andrei Cristian

•    Se aproba solicitarea dnei Caragea Emilia, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. I.C. Brătianu nr.16 numitilor: Leahu Iustina Petronela, Foca Dumitru Iustin, Leahu Ștefan Valentin.

•    Se aproba solicitarea dlui Lates Marius Dan, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei nr. 91, bl. 13, et. 1, ap. 7 a numitului Lateș Sergiu Narcis

•    Se aproba solicitarea dlui Lungu Cezar de extindere pe spatiul liber situat in imobilul din str. Capsunilor nr.5

•    Se aproba solicitarea dlui Pascu Petru Liviu de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Decebal, nr. 1, bloc Decebal Cantemir, et. 3, ap. 84,a numitei Pascu Cristiana -Anais

•    Se aproba prelungirea relatiilor contractuale pentru locuinta de necessitate, din str. Decebal, nr. 1, bloc Decebal Cantemir, et. 2, ap. 72, cu fam. Giurgiuculesei Tereza, pentru o perioada de 5 ani

•    Se aproba solicitarea dlui Vatamanu Constantin de includere in contractual de inchiriere pentru locuinta situata in Al. Tudor Neculai, nr. 145, bl. 1016, sc. d, et.4 ap. 17 a numitelor Vatamanu Ileana si Sbanțu Andreea Alexandra

•    Se aproba solicitarea dnei Simionica Maria de preluare in calitate de titular a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Dr. Cihac nr.17; in contract va figura minorul Merlă Paul Alex

•    Se aproba solicitarea dnei Caraghiulea Emilia de includere in contractul de inchiriere, pentru locuinta situata in sos. Bucium nr.86 a numitelor Caraghiulea Rodica si Helepciuc Nicoleta Roxana

•    Se aproba solicitarea dnei Todica Mariana, de extindere a contractului din str. Sf. Teodor nr.32, pe spatiul liber compus din doua camere de de 36.96 mp si 22.86 mp si dependinte, motivat de faptul ca imobilul este revendicat si nu se pot efectua noi atribuiri

•    Se aproba solicitarea dnei Pachitescu Florica de excludere din contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Bularga 14A, ap.27/38 a numitilor :Pachițescu Dumitru, Pachițescu Nicoleta, Pachițescu Petronela și Roman Adriana si de includere in acesta a numitilor: Pachițescu Mihai, Pachițescu Liliana, Pachițescu Darius, Pachițescu Alesia, Pachițescu Eric, Pachițescu Alexandra-Georgiana.

•    Se aproba solicitarea dlui Vasiliu Costel de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta de necesitate din str. Canta 60B, ap. 38 a numitei Vasiliu Elena

După aprobarea repartițiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

• declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor mentionate trebuie sa se prezinte la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 45 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 45 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

6 / 6 la H.C.L. nr. 407 din 29 decembrie 2015