Hotărârea nr. 404/2015

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din PT 1 Tudor Vladimirescu în suprafaţă de 136 mp către Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului din PT 1 Tudor Vladimirescu, în suprafață de 136 mp, către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobata în unanimitate în plenul ședinței privind prelungirea cu 5 ani a perioadei de folosință gratuită a spațiului din PT 1 Tudor Vladimirescu în suprafață de 136 mp, din PT 1 Tudor Vladimirescu către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.117717/14.12.2015 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere adresa Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 105956/12.11.2015, prin care se solicită prelungirea perioadei de transmitere în folosință gratuită a suprafeței de 136 mp din PT1 Tudor Vladimirescu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 29/ 2011 prin care s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită a unei suprafețe de 136 mp din imobilul aflat în domeniul public al Municipiului Iași către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de folosință gratuită a spațiului din PT 1 Tudor Vladimirescu în suprafață de 136 mp, către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice si Investiții, Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași și Instituției Prefectului - Județul Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică si Investiții și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - Filiala Iași.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 404 din 29 decembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 404 din 29 decembrie 2015