Hotărârea nr. 403/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Palatul Culturii” din Piata Stefan cel Mare si Sfant nr. 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Palatul Culturii”, din Piata Stefan cel Mare si Sfant nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere Referatul de specialitate nr. 114109 din 04.12.2015 întocmit de catre Directia Generala Tehnică si de Investitii;

Având in vedere adresa nr. 6589 /04.12.2015 inaintata de Complexul Muzeal National „Moldova”, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 113941/04.12.2015, prin care se solicita conectarea retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului Palatul Culturii , la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi;

Având in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Palatul Culturii” din Piata Stefan cel Mare si Sfant nr. 1.

Art.2. Executarea instalației de racordare la iluminatul public al Municipiului Iași, cat si intretinerea/mentinerea retelei de alimentare cu energie electrica al iluminatului arhitectural, cat si a corpurilor de iluminat, proiectoarelor, etc, aferente acestor retele raman in sarcina Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si de Investitii, Complexului Muzeal National „Moldova” Iași și Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Generală Economică si de Finanțe Publice Locală, Complexul Muzeal National „Moldova”, Iasi

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 403 din 29 decembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 403 din 29 decembrie 2015