Hotărârea nr. 401/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi” B-dul.Carol I nr.50 Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 117558/14.12.2015, întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile studiului de fezabilitate nr.11/2015, întocmit de SC

REDGRAPH SRL Iasi;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr.48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonanței de urgență 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu rectificările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi, conform studiului de fezabilitate elaborat de S.C. REDGRAF S.R.L. Iasi.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 401 din 29 decembrie 2015

ANEXA nr. 1

la Hotararea Consiliului Local nr. 401 din 29 decembrie 2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza studiului de fezabilitate realizat de SC REDGRAPH SRL Iasi pentru acest obiectiv de investitie.

Valoarea totala a investitiei este:

Total General = 10.718,07 mii lei, inclusiv TVA Din care:C+M = 9.013,83 mii lei, inclusiv TVA

Valoare TVA = 2.074,46 mii lei

Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni.

Realizarea investitiei se va face prin Programul National de dezvoltare locala, iar costurile aferente elaborarii documentatiei tehnico-economice vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 401 din 29 decembrie 2015