Hotărârea nr. 400/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru biletele şi abonamentele acordate pe mijloacele de transport în comun influenţate cu diminuarea cotei de TVA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru biletele și abonamentele acordate pe mijloacele de transport în comun influențate cu diminuarea cotei de TVA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi;

Având în vedere Memoriul justificativ intocmit de Regia Autonoma de Transport Public Iasi;

Având în vedere prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;

Având în vedere Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015, cu aplicabilitate 01 ianuarie 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata; Având în vedere Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea

Normelor de aplicare a Legii serviciilor publice nr. 92/2007;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru biletele si abonamentele acordate pe mijloacele de transport in comun conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonoma de Transport Public Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 400 din 29 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015