Hotărârea nr. 40/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 36 din 13.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 36 din 13.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 16250/19.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub.-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile H.G. 1135/2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 36 din 13.02.2015, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 61.821.337,80 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.346.424,18 lei, reprezentând cota de 2,18% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei 3 care face parte integrantă din hotărâre.”

Art.2. Se înlocuiește anexa la H.C.L. nr. 36 din 13.02.2015 cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 36 din 13.02.2015 rămân

nemodificate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 40 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa la HCL nr. 40 din 26 februarie 2015,

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 36 din 13.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”

BUGETUL PROIECTULUI

Nr

Crt

Denumirea Capitolelor Și Subcapitolelor

Cheltuieli

Neeligibile

Cheltuieli Eligibile

Total

Eligibil

TVA

Neeligibila

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

887.142,32

212.914,16

1.100.056,48

0,00

1.3

Amenajări    pentru

protecția mediului

0,00

380.947,26

91.427,34

472.374,60

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.268.089,58

304.341,50

1.572.431,08

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

215.000,00

51.600,00

266.600,00

0,00

3.4

Consultanță

0,00

180.000,00

43.200,00

223.200,00

0,00

3.5

Asistență tehnică

0,00

233.809,95

56.114,39

289.924,34

0,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

643.809,95

150.914,39

794.724,34

0,00

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

42.742.329,15

10.258.159,0

0

53.000.488,1

5

0,00

4.2

Dotari de specialitate

0,00

45.801,50

10.992,36

56.793,86

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

42.788.130,65

10.269.151,3

6

53.057.282,0

1

0,00

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

107.433,61

25.784,07

133.217,68

0,00

5.1.

1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

107.433,61

25.784,07

133.217,68

0,00

5.1.

2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Cote legale

0,00

787.253,68

0,00

787.253,68

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

894.687,29

25.784,07

920.471,36

0,00

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

90.517,95

4.278.813,06

1.026.915,13

5.305.728,19

21.724,31

TOTAL CAPITOL 6

90.517,95

4.278.813,06

1.026.915,13

5.305.728,19

21.724,31

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, in

formare și publicitate

7.1

Audit

0,00

7.704,00

1.848,96

9.552,96

0,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

39.440,00

9.465,60

48.905,60

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

47.144,00

11.314,56

58.458,56

0,00

8 Cap.8 - Alte cheltuie

i neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

____

TOTAL GENERAL

_______________

90.517,95

49.920.674,53

__________J

11.788.421,0 ........1

61.709.095,5

l........4

21.724,31

_________

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

4 / 4 la H.C.L. nr. 40 din 26 februarie 2015