Hotărârea nr. 4/2015

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extindere cladire ambulator Spitalul Clinic „Dr.C.I. Parhon” Iasi B-dul. Carol I nr. 50 Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extindere clădire ambulator Spitalul Clinic

„Dr.C.I. Parhon” Iași, B-dul. Carol I nr. 50, Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 4007/16.01.2015, întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile studiului de fezabilitate întocmit de SC LINE

ART DEVELOPMENT SRL Iasi;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 62/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273 / 2006, privind finanțele publice locale cu rectificările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Extindere clădire ambulator Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iași, B-dul. Carol I nr. 50, Iași, conform studiului de fezabilitate elaborat de SC LINE ART DEVELOPMENT SRL Iași.

Art.2. Anexa nr. 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții - Serviciului Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iași (B-dul. Carol I, nr. 50) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 4 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 4 din 27 ianuarie 2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru

obiectivul „Extindere cladire ambulator Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi, B-dul.Carol I nr. 50, Iasi

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza studiului de fezabilitate realizat de SC LINE ART DEVELOPMENT SRL pentru acest obiectiv de investitie.

Valoarea totala a investitiei este:

Total General = 11.225,36 mii lei, inclusiv TVA

Din care:C+M = 7.802,50 mii lei, inclusiv TVA

Valoare TVA = 2.171,67 mii lei

Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni.

Pentru realizarea investitiei se urmareste initierea unui proiect cu finantare din fonduri europene, iar costurile aferente elaborarii documentatiei tehnico-economice vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului.

Președinte de Ședință Cristian Cătălin

3 / 3 la H.C.L. nr. 4 din 27 ianuarie 2015