Hotărârea nr. 399/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 121989 /23.12.2015 întocmită de Serviciul Resurse Umane,;

Având în vedere Prevederile art. 65, art.91, alin. (2) lit. a și art. 107, alin (2), lit. a și b din Legea 188/1999, republicată, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Titlului III, Cap.4, Secțiunea a 2-a din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Având în vedere Rapoartele finale ale examenelor de promovare nr. 118145/15.12.2015, 118514/15.12.2015 și 122020/23.12.2015;

Având în vedere Adresa 539623/2015 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici desemnează un reprezentant în comisiile de examen pentru promovarea în grad profesional din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de execuție ca urmare a promovării în grad profesional a funcționarilor publici și a promovării în funcție a personalului contractual, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și prin modificările intervenite asupra unor posturi conform anexei nr.2. care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Resurse Umane va înștiința Agentia Natională a Funcționarilor Publici cu privire la modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 399 din 29 decembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 399 din 29 decembrie 2015