Hotărârea nr. 398/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Termo-Service S.A Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Termo-Service S.A Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.118899/17.12.2015 întocmit de către

D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr.15/16.12.2015;

Având în vedere Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Termo-Service S.A pe anul 2015 ;

Având în vedere Prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C.Termo-Service SA .

Art.2. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;

Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale; S.C. Termo-Service S.A. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Termo-Service S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 398 din 29 decembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 398 din 29 decembrie 2015