Hotărârea nr. 397/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.118410/15.12.2015 întocmit de către Direcția Economică a Finanțelor Publice Locale - Biroul Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr.47 din data de 26.11.2015;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 - anexele 1, 2 și 5 al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe 2015 a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A;

Având în vedere prevederile Legii nr.186/28.12.2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr.187/29.12.2014 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2015, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului de Finanțe nr.2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 modificată și completată, privind întărirea disciplinei economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată.

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2015 al S.C. „SERVICII PUBLICE IAȘI” S.A.

Art.2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3. Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipilui Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 397 din 29 decembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 397 din 29 decembrie 2015