Hotărârea nr. 396/2015

HOTĂRÂRE pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Economica si Finante Publice Locale inregistrat sub nr. .195062/09.11.2015;

Având în vedere O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale; Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Având în vedere O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de interesul general de sustinere a cresterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale.

Art.2. Anularea majorărilor de întârziere in cota de 73,3% pentru plata pana la 31.03.2016 a obligatiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv.

Art.3. Se aproba procedura de acordare a anularii cotei de 73,3% din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante catre bugetul local.

Art.4. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 396 din 29 decembrie 2015

Procedura

pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscal

1.    Se anuleaza o cotă de 73,3% din majorările de intarziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local Iași, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și administrate de Municipiul Iași prin compartimentul de specialitate, denumit în continuare organ fiscal local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b)    o cotă de 26,7% din majorarile de intarziere aferente obligațiilor de plată prevăzute la lit. a), existente in evidenta fiscala la data stingerii obligațiilor de plată principale, se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

c)    este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 26,7% din majorarile de intarziere datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a), existente in evidenta fiscala la data stingerii obligațiilor de plată principale, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;

d)    sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a a cotei de 73,3% din majorari de intarziere, denumită în continuare cerere de anulare a majorarilor de intarziere;

e)    contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

f)    contribuabilul depune cererea de anulare a majorarilor de intarziere până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. In cazul persoanelor juridice cererea este insotita obligatoriu de balanta de verificare la 30.09.2015 si ultima balanta de verificare intocmita pana la data depunerii cererii.

În scopul acordării anulării, pentru cota de 26,7% din majorarile de intarziere datorate potrivit pct. 1 lit. b) și c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (3A2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscala.

2.    Se anuleaza o cotă de 73,3% din majorarile de intarziere, aferente diferențelor de obligații de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    declarația rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b)    toate obligațiile de plată principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;

c)    sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 1 lit. b) - f).

3.    Se anuleaza o cotă de 73,3% din majorarile de intarziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și stinse până la această dată, administrate de organul fiscal local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    majorarile de intarziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b)    o cotă de 26,7% din majorarile de intarziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.

În scopul acordării anulării, pentru cota de 73,3% din majorarile de intarziere datorate potrivit pct. 3, sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (3A2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare

Codul de procedură fiscala.

c)    contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. In cazul persoanelor juridice cererea este insotita obligatoriu de balanta de verificare la 30.09.2015 si ultima balanta de verificare intocmita pana la data depunerii cererii.

4.    Se anuleaza o cotă de 73,3% din majorarile de intarziere aferente obligațiilor de plată principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor

facilitați fiscale, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    toate diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

b)    o cotă de 26,7% din majorarile de intarziere aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscala;

c)    cererea de anulare a majorarilor de intarziere se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, dar nu mai tarziu de 30.06.2015, sub sancțiunea decăderii.

În situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, în scopul acordării anulării prevăzute la pct. 2, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotararii de consiliu local.

5.    Contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere.

Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal:

a)    o cotă de 73,3% din majorarile de intarziere care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a cotei de 73,3% din majorarile de intarziere;

b)    procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c)    obligațiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a majorarilor de intarziere sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a majorarilor de intarziere.

Prevederile de la lit. a, b si c) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit pct. 8.

Decizia de amânare la plată a cotei de 73,3% din majorarile de intarziere își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

a)    la data emiterii deciziei de anulare a majorarilor de intarziere sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere, după caz;

b)    la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a majorarilor de intarziere.

6.    Prin derogare de la prevederile art. 149 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscala, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit pct. 5 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate. Prevederile sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a hotararii de consiliu local și data de 30 iunie 2016, inclusiv.

7.    A. Prin obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înțelege:

a)    obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b)    diferențele de obligații de plată principale și accesorii stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscala;

c)    alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

B.    Nu sunt considerate obligații de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:

a) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

C.    Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare din situațiile prevăzute la lit. B), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

8.    Decizia de anulare a majorarilor de intarziere se emite dupa data efectuarii platii cotei de 26,7% din majorarile de intarziere aferente obligațiilor de plată existente in evidenta fiscala la data stingerii obligațiilor de plată principale.

Decizia de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere se emite incepand cu data de 31.03.2016.

Cererea de anulare a majorărilor de intarziere se soluționează prin decizie de anulare a majorărilor de intarziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere.

9.    Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru obligațiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale și acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării obligațiilor de plată accesorii, potrivit hotararii de consiliu local pentru pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, cu excepția redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

10.    Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale în oricare dintre situațiile prevăzute la pct. 1 - 4, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

Formularele anexa: “Notificare”, “Cerere de anulare a majorarilor de intarziere”, “Adresa de comunicare a obligatiilor de plata care intra sub incidenta facilitatii”, “Decizia de amanare a majorarilor de intarziere “,“Decizia de anulare a majorarilor de intarziere “ si “Decizia de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere “ fac parte integranta din prezenta procedura.

Contribuabilul/împuternicit..................

B.I./C.I./A.I. serie ... nr..................,

str........................................................ nr.

adresă de e-mail ..........

județ ........

....., bloc ...

.......... loc......

. scara ... etaj ..

CNP ..................

...................... cod poștal

. ap .... tel.........................

....................... sector ....,

.... fax .............................,

Contribuabilul ...........

, Codul de identificare fiscală.....................

..........., județ ..................

loc..................................... cod poștal ....

sector ...., str.

nr......, bloc .... scara ...

etaj ... ap .... tel.....................................

..... fax .....

adresă de e-mail ...

..........,

înregistrat la registrul comerțului.............

deschis la .............

......... la nr.

.. ., cont IBAN ....

...........,

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 5 din OUG nr. 44/2015, privind acordarea unor

facilități fiscale, va notific ca intenționez sa beneficiez de anularea cotei de 73,3% din majorarile de intarziere datorate bugetului local aferente obligatiilor de plata neachitate in termen, restante la 30.09.2015, inclusiv.

Nume si Prenume

(semnatura)

Operator date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001, notificare nr. 10812 Nr.

Catre,

Avand in vedere notificarea dumneavoastra nr. ................., inregistrata la Directia

Economica si Finante Publice Locale Iasi cu nr. .........................., art. 12 din OUG nr. 44/2015

privind acordarea unor facilități fiscale si H.C.L. nr......../........pentru aplicarea prevederilor OUG nr.

44/2015, vă comunicăm că figurați în evidențele fiscale, la data de..............cu urmatoarele obligații

de plata:

Tipul creanței

Debit

Majorări aferente calculate până la data

TOTAL

Pentru plata până la 31.03.2016 a obligațiilor fiscale principale, inclusiv amenzile, si pentru plata pana la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere, dar nu mai tarziu de 30.06.2016 a cotei de 26,7% din majorările de întârziere calculate până la data plății obligațiilor de plata principale, se acordă anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere.

Pentru efectuarea plății vă veți adresa inspectorului care va întocmi nota de plată cu actualizarea majorărilor de intarziere.

Contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, declaratiile fiscale rectificative pentru obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, si declaratia pe propria raspundere ca nu mai detine in proprietate/administrare alte bunuri mobile sau imobile fata de cele cu care figureaza in evidenta fiscala.

Va multumim pentru colaborare.

DIRECTOR EXECUTIV,    SEF SERVICIU,

Intocmit,


Operator date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001, notificare nr. 10812

Nr.........................../............................/20...


DECIZIE

de amanare a majorarilor de intarziere

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP...........................

serie ... nr.................., județ..................loc............................cod poștal.......................

....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. .........................

............................., adresă de e-mail ...........


., B.I./C.I./A.I.

sector ...., str.

.. fax


Contribuabilul .................. loc.


................., Codul de identificare fiscală

........................... cod poștal ....................... sector ...., str. ................


, județ

.... nr. .


bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail

............., înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr. ........................... .,

cont IBAN ................, deschis la ...............

În temeiul art. 12 din OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale si a H.C.L.

nr......../........pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, avand in vedere notificarea nr. ...din data de

.......... inregistrata la organul fiscal sub nr. ............ din data de .............. precum si adresa de comunicare a

organului fiscal nr. ...... din data de ...., luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de OUG

nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale si a H.C.L. nr........../............pentru aplicarea prevederilor

OUG nr. 44/2015, se emite urmatoarea decizie:


Se acorda amanarea la plata pana la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale de plata la data de 30.09.2015, dar nu mai tarziu de 30.06.2016, in suma totala de.................lei, reprezentând:

Nr.

crt.

Tipul creanței

Majorari de intarziere (73,3%)*

1

2

3

4

5

TOTAL:


Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului IX din OG. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU,


Intocmit,

*) Se completeaza numai in situatia prevazuta de OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale si a H.C.L. nr......../........pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015


Contribuabilul/împuternicit..................

B.I./C.I./A.I. serie ... nr..................,

str........................................................ nr.

adresă de e-mail ..........

județ ........

....., bloc ...

.......... loc......

. scara ... etaj ..

CNP ..................

...................... cod poștal

. ap .... tel.........................

....................... sector ....,

.... fax .............................,

Contribuabilul ...........

, Codul de identificare fiscală.....................

..........., județ ..................

loc..................................... cod poștal ....

sector ...., str.

nr......, bloc .... scara ...

etaj ... ap .... tel.....................................

..... fax .....

adresă de e-mail ...

..........,

înregistrat la registrul comerțului.............

deschis la .............

......... la nr.

.. ., cont IBAN ....

...........,

CERERE

de anulare a majorarilor de intarziere

In conformitate cu OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale si H.C.L.

nr......../........pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, in vederea anularii unor

obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, solicit acordarea facilitatii prevazute la art. 12 din aceeasi ordonanta de urgenta.

Precizez ca sunt indeplinite cumulativ toate conditiile impuse de O.U.G. nr. 44/2015

privind acordarea unor facilități fiscale si H.C.L. nr......../........pentru aplicarea prevederilor

O.U.G. nr. 44/2015, respectiv:

a)    au fost achitate pana la data de 31 martie 2016, inclusiv, toate obligațiile de plată principale si sumele reprezentand amenzi, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b)    a fost achitata până la data de 30 iunie 2016 o cotă de 26,7% din majorarile de intarziere aferente obligațiilor de plată existente in evidenta fiscala la data stingerii obligațiilor de plată principale;

c)    au fost achitate toate obligațiile de plată principale scadente si sumele reprezentand amenzi cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016, inclusiv;

d)    au fost depuse toate declarațiile fiscale, declaratiile fiscale rectificative pentru obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, si declaratia pe propria raspundere ca nu mai detin in proprietate/administrare alte bunuri mobile sau imobile fata de cele cu care figurez in evidenta fiscala.

Nume si Prenume (semnatura)


Operator date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001, notificare nr. 10812

Nr.........................../............................/20...

DECIZIE

de anulare a majorarilor de intarziere

Contribuabilul/împuternicit ............................,    B.I./C.I./A.I.

serie

... nr..................,

județ ...

CNP

............... loc.

........................... cod

poștal .. nr.

sector

str.

....., bloc .... scara

... etaj .

.. ap .

... tel.

............................ fax ..................

adresă de e-mail ...

Contribuabilul ..............................................., Codul de identificare

fiscală........................, județ .................. loc............................ cod poștal .......................

sector ...., str............................................. nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.

................................fax............................., adresă de e-mail.......................................,

înregistrat la registrul comerțului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN

............................................, deschis la.............................................

În temeiul art. 12 OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale si a H.C.L.

nr............/............pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, avand in vedere cererea

nr..............din data de ............ inregistrata la organul fiscal sub nr. ........ din data de .........,

precum si adresa de comunicare a organului fiscal nr. ...... din data de ...., luand in

considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de OUG nr. 44/2015 privind acordarea

unor facilități fiscale si a H.C.L. nr............./............... pentru aplicarea prevederilor OUG nr.

44/2015, se anulează următoarele creanțe:

- natura obligației fiscale1 2

):....................................................................................

Tipul creanței

Suma

Data anulării

TOTAL:

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului IX din OG. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU,


Intocmit,


Operator date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001, notificare nr. 10812

Nr.........................../............................/20...

DECIZIE

de respingere a anularii majorarilor de intarziere

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP............................,

B.I./C.I./A.I. serie ... nr.................., județ..................loc............................cod poștal

....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap

.... tel............................. fax ............................., adresă de e-mail ...........

Contribuabilul ................., Codul de identificare fiscală......................,

județ ..................loc............................ cod poștal ....................... sector ...., str.

............................................ nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel................................. fax

............................., adresă de e-mail ............., înregistrat la registrul comerțului

...................... la nr............................., cont IBAN ................, deschis la

În temeiul art. 12 din OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale si a H.C.L.

nr......../........pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, avand in vedere cererea nr...........din

data de .............. inregistrata la organul fiscal sub nr.............. din data de .............., precum si

adresa de comunicare a organului fiscal nr............... din data de ..............., luand in considerare ca

nu sunt indeplinite conditiile prevazute de OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale

si a H.C.L. nr................./.................... pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, se respinge

cererea de anulare a majorarilor de intarziere.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anulare a majorarilor de intarziere

Temeiul de drept

Mentiuni privind audierea contribuabilului

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului IX din OG. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU,

Intocmit,

11 / 11 la H.C.L. nr. 396 din 29 decembrie 2015

1

*) Se vor completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz) etc.

2

Se va preciza denumirea creanței fiscale (impozite, taxe, contribuții sociale, amenzi și alte sume).