Hotărârea nr. 395/2015

HOTĂRÂRE privind execuţia preliminată a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind execuția preliminată a bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.12.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul privind execuția preliminată a bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.12.2015, înregistrat sub nr. 122026/23.12.2015, întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015;

Având în vedere Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1 / 2 la H.C.L. nr. 395 din 29 decembrie 2015

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția preliminată a bugetului local al Municipiului Iași la data de 31.12.2015 pe cele două secțiuni, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba execuția preliminată a bugetului creditelor externe și interne la data de 31.12.2015, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba execuția preliminată a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2015, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția preliminată a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31.12.2015 pe cele două secțiuni, conform Anexei 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 395 din 29 decembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 395 din 29 decembrie 2015

JUDEȚUL IASI

MUNICIPIUL IASI


Anexa 1


Execuția preliminată a bugetului local

la 31.12.2015

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferenț e

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

833.902,95

771.956,62

-61.946,33

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

360.737,74

357.716,70

-3.021,04

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

592.037,52

588.191,32

-3.846,20

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

547.122,79

543.448,18

-3.674,61

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

216.858,14

217.789,89

931,75

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

216.858,14

217.789,89

931,75

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

6.939,90

7.700,00

760,10

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

6.939,90

7.700,00

760,10

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

209.918,24

210.089,89

171,65

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

207.876,00

208.093,59

217,59

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.042,24

1.996,30

-45,94

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

68.527,95

64.530,00

-3.997,95

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

68.527,95

64.530,00

-3.997,95

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

58.079,59

54.390,00

-3.689,59

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

19.676,91

19.400,00

-276,91

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

38.402,68

34.990,00

-3.412,68

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7.386,93

7.240,00

-146,93

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2.484,91

2.505,00

20,09

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4.737,79

4.613,00

-124,79

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

164,23

122,00

-42,23

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3.061,43

2.900,00

-161,43

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

258.235,80

257.818,29

-417,51

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

234.607,29

234.607,29

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

228.600,50

228.600,50

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

6.436,79

6.436,79

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

476,05

511,00

34,95

Taxe hoteliere

12.02.07

476,05

511,00

34,95

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1.064,72

1.030,00

-34,72

Impozit pe spectacole

15.02.01

220,51

210,00

-10,51

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

844,21

820,00

-24,21

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22.087,74

21.670,00

-417,74

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17.167,38

16.270,00

-897,38

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

10.251,41

9.800,00

-451,41

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6.915,97

6.470,00

-445,97

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

800,15

900,00

99,85

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

4.120,21

4.500,00

379,79

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

3.500,90

3.310,00

-190,90

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

3.500,90

3.310,00

-190,90

Alte impozite si taxe

18.02.50

3.500,90

3.310,00

-190,90

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

44.914,73

44.743,14

-171,59

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

16.237,27

15.678,43

-558,84

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

16.232,17

15.677,96

-554,21

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

14.226,47

13.500,00

-726,47

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

14.226,47

13.500,00

-726,47

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03) *)

30.02.08

1.527,16

1.527,96

0,80

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

1.527,16

1.527,96

0,80

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

478,54

650,00

171,46

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

5,10

0,47

-4,63

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

5,10

0,47

-4,63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

28.677,46

29.064,71

387,25

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

7.758,36

7.598,30

-160,06

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

7.154,59

7.009,00

-145,59

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

16,29

19,00

2,71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

587,48

570,30

-17,18

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.779,64

2.835,10

55,46

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.481,47

2.510,10

28,63

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

298,17

325,00

26,83

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

9.007,01

9.504,60

497,59

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8.991,79

9.500,00

508,21

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

8.991,79

9.500,00

508,21

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea

potrivit legii

35.02.03

15,22

4,60

-10,62

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

9.030,39

9.024,65

-5,74

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

18,91

10,00

-8,91

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

2.545,68

2.145,98

-399,70

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

7,38

0,14

-7,24

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

0,00

0,00

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

36.02.31

1,53

1,53

0,00

Alte venituri

36.02.50

6.456,89

6.867,00

410,11

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

102,06

102,06

0,00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

102,06

102,06

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-50.518,97

-50.518,97

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

50.518,97

50.518,97

0,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2.798,07

4.234,73

1.436,66

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2.798,07

4.234,73

1.436,66

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

77,22

18,86

-58,36

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

730,18

800,00

69,82

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1.848,26

3.360,00

1.511,74

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

142,41

55,87

-86,54

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0,00

0,00

0,00

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*)

40.02.16

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

Alte operatiuni financiare (41.02.05)

41.02

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare**)

41.02.05.01

0,00

0,00

0,00

Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

134.788,54

111.097,19

-23.691,35

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

134.788,54

111.097,19

-23.691,35

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

134.788,54

111.097,19

-23.691,35

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

3.801,00

1.801,00

-2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

3.801,00

1.801,00

-2.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

1.840,00

3.640,00

1.800,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

1.840,00

3.640,00

1.800,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

128.908,54

105.226,00

-23.682,54

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0,00

0,00

0,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

174,00

3,57

-170,43

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

45,00

11,65

-33,35

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

20,00

1,66

-18,34

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

(42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

42.02.62

0,00

413,31

413,31

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala

42.02.65

0,00

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica

42.02.66

0,00

0,00

0,00

Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii

42.02.67

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

dificultate **)

43.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

43.02.21

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa

43.02.23

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special

43.02.24

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

104.278,82

68.433,38

-35.845,44

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

65.222,11

43.203,80

-22.018,31

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.01.01

63.279,03

39.444,00

-23.835,03

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

1.272,77

3.089,49

1.816,72

Prefinantari

45.02.01.03

670,31

670,31

0,00

Fondul Social European

45.02.02

8.966,93

2.940,74

-6.026,19

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.02.01

6.963,80

2.063,00

-4.900,80

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

1.452,09

596,14

-855,95

Prefinantari

45.02.02.03

551,04

281,60

-269,44

Fondul de Coeziune

45.02.03

30.063,82

22.288,84

-7.774,98

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.03.01

24.597,12

16.822,15

-7.774,97

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.03.02

5.466,70

5.466,69

-0,01

Prefinantari

45.02.03.03

0,00

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0,00

0,00

0,00

Fondul European pentru Pescuit

45.02.05

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

45.02.07

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

45.02.08

25,96

0,00

-25,96

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.08.01

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.08.02

25,96

0,00

-25,96

Prefinantari

45.02.08.03

0,00

0,00

0,00

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

Alte facilități și instrumente postaderare

45.02.16

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE

45.02.17

0,00

0,00

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

0,00

0,00

0,00

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.02.19

0,00

0,00

0,00

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

45.02.20

0,00

0,00

0,00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.02.21

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

49.02

#REF!

818.827,46

#REF!

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

#REF!

476.846,48

#REF!

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

236.466,01

235.683,48

-782,53

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150.083,04

141.801,08

-8.281,96

TITLUL III DOBANZI

30

#REF!

8.051,28

#REF!

TITLUL IV SUBVENTII

40

50.950,00

48.975,40

-1.974,60

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

5.944,74

0,00

-5.944,74

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

5.944,74

0,00

-5.944,74

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

#REF!

27.970,94

#REF!

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

#REF!

126,67

#REF!

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

56RE

314.453,41

261.982,34

-52.471,07

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

14.065,60

13.532,80

-532,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

11.525,64

11.030,28

-495,36

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

#REF!

24.264,90

#REF!

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

#REF!

24.264,30

#REF!

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

#REF!

0,60

#REF!

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

#REF!

45.933,45

#REF!

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

#REF!

45.933,45

#REF!

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

#REF!

-525,19

#REF!

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

#REF!

-46.870,84

#REF!

Rezerve

97.02

0,00

0,00

0,00

Excedent

98.02

0,00

-46.870,84

-46.870,84

Deficit

99.02

#REF!

0,00

#REF!

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

#REF!

51.670,99

#REF!

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

35.448,50

31.531,12

-3.917,38

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

32.320,84

29.618,36

-2.702,48

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.918,84

21.510,74

-408,10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.402,00

8.107,62

-2.294,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

70,20

0,00

-70,20

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.138,55

1.193,40

-945,15

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.138,55

1.193,40

-945,15

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

908,00

908,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

908,00

908,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

10,91

-188,64

-199,55

Alte servicii publice generale

54.02

#REF!

11.844,27

#REF!

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

18.034,25

11.729,71

-6.304,54

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.154,94

9.795,14

-359,80

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

5.944,74

0,00

-5.944,74

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.934,57

1.934,57

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

#REF!

0,00

#REF!

A. Transferuri interne

55.01

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

122,74

114,56

-8,18

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

#REF!

0,00

#REF!

OPERATIUNI FINANCIARE

79

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

#REF!

0,00

#REF!

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

#REF!

8.295,60

#REF!

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

#REF!

8.295,60

#REF!

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

262,00

244,32

-17,68

TITLUL III DOBANZI

30

#REF!

8.051,28

#REF!

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

#REF!

0,00

#REF!

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

#REF!

0,00

#REF!

Transferuri curente

51.01

#REF!

0,00

#REF!

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

13.744,10

13.591,56

-152,54

Aparare

60.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

13.744,10

13.591,56

-152,54

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.596,10

12.452,56

-143,54

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

56,46

-143,54

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

13.396,10

13.396,10

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

148,00

139,00

-9,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

148,00

139,00

-9,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

365.419,76

360.377,86

-5.041,90

Invatamant

65.02

243.408,77

243.408,77

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

216.744,59

216.744,59

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

188.485,50

188.485,50

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

25.685,48

25.685,48

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.609,45

1.609,45

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

15.550,09

15.550,09

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

354,60

354,60

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

609,56

609,56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11.125,00

11.125,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

11.125,00

11.125,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-10,91

-10,91

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

Sanatate

66.02

16.415,95

16.415,95

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.349,59

7.349,59

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.999,59

6.999,59

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

200,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

9.216,36

9.216,36

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL IIX ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

58.153,85

56.063,69

-2.090,16

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

#REF!

31.345,98

#REF!

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

346,79

329,29

-17,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.427,16

19.904,86

-1.522,30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

#REF!

1.814,46

#REF!

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

23.369,21

23.369,21

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

9.915,63

9.556,46

-359,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.251,60

1.251,60

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.251,60

1.251,60

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

29,00

23,27

-5,73

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

29,00

23,27

-5,73

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-185,45

-185,45

Asigurari si asistenta sociala

68.02

47.441,19

44.489,45

-2.951,74

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

42.407,50

41.177,77

-1.229,73

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18.715,29

18.358,37

-356,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.981,21

8.777,39

-203,82

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

74,20

0,00

-74,20

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

3.111,14

2.290,44

-820,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

13.711,00

13.178,20

-532,80

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.000,00

863,81

-136,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.760,35

969,63

-790,72

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.759,75

969,03

-790,72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,60

0,60

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

88,00

71,11

-16,89

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

88,00

71,11

-16,89

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-19,50

-19,50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

61.048,77

56.544,07

-4.504,70

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

45.046,77

41.586,07

-3.460,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

26.712,08

25.757,83

-954,25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26.577,17

25.634,31

-942,86

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

134,51

123,12

-11,39

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

2.293,84

2.281,00

-12,84

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,40

0,40

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.097,85

7.130,00

-1.967,85

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.097,85

7.130,00

-1.967,85

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

#REF!

6.537,91

#REF!

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

6.943,00

6.537,91

-405,09

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

#REF!

-120,68

#REF!

Protectia mediului

74.02

16.002,00

14.958,00

-1.044,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15.879,00

14.840,40

-1.038,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.879,00

14.840,40

-1.038,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

#REF!

0,00

#REF!

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

118,00

117,60

-0,40

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

118,00

117,60

-0,40

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

#REF!

336.642,97

#REF!

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

34.596,21

26.756,00

-7.840,21

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

34.596,21

26.756,00

-7.840,21

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

#REF!

147.372,91

#REF!

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

#REF!

8.975,84

#REF!

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.900,00

8.975,84

-1.924,16

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

139.609,00

117.266,03

-22.342,97

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.049,40

749,04

-300,36

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.049,40

749,04

-300,36

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

20.382,00

20.382,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

20.382,00

20.382,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

192.123,37

162.332,79

-29.790,58

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

69.888,03

68.376,98

-1.511,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

29.838,03

28.377,42

-1.460,61

TITLUL IV SUBVENTII

40

40.050,00

39.999,56

-50,44

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

95.404,91

74.355,01

-21.049,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.629,43

1.707,24

-6.922,19

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.629,43

1.707,24

-6.922,19

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

#REF!

17.893,56

#REF!

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

18.201,00

17.893,56

-307,44

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

#REF!

0,00

#REF!

Alte actiuni economice

87.02

#REF!

181,28

#REF!

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

476,10

181,28

-294,82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

476,05

177,67

-298,38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

3,55

3,55

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

326,07

0,00

-326,07

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,05

0,05

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

#REF!

0,00

#REF!

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

#REF!

0,00

#REF!

OPERATIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

#REF!

0,00

#REF!

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

#REF!

-46.870,84

#REF!

REZERVE

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97)

98.02

0,00

15.459,16

15.459,16

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

15.459,16

15.459,16

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

0,00

DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97)

99.02

#REF!

62.330,00

#REF!

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

#REF!

62.330,00

#REF!

1) finantat din excedentul anilor precedenti

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod O0.02+O0.16+00.17) - TOTAL

00.01

541.756,02

537.687,70

-4.068,32

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

357.326,64

353.480,44

-3.846,20

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

541.517,02

537.670,82

-3.846,20

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

547.122,79

543.448,18

-3.674,61

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

216.858,14

217.789,89

931,75

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

(cod 03.02+04.02)

00.06

216.858,14

217.789,89

931,75

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

6.939,90

7.700,00

760,10

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.939,90

7.700,00

760,10

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

209.918,24

210.089,89

171,65

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

207.876,00

208.093,59

217,59

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.042,24

1.996,30

-45,94

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

68.527,95

64.530,00

-3.997,95

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

68.527,95

64.530,00

-3.997,95

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

58.079,59

54.390,00

-3.689,59

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

19.676,91

19.400,00

-276,91

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

38.402,68

34.990,00

-3.412,68

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7.386,93

7.240,00

-146,93

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2.484,91

2.505,00

20,09

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4.737,79

4.613,00

-124,79

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

164,23

122,00

-42,23

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3.061,43

2.900,00

-161,43

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

258.235,80

257.818,29

-417,51

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

234.607,29

234.607,29

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

228.600,50

228.600,50

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

6.436,79

6.436,79

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

476,05

511,00

34,95

Taxe hoteliere

12.02.07

476,05

511,00

34,95

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1.064,72

1.030,00

-553,72

Impozit pe spectacole

15.02.01

220,51

210,00

809,49

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

844,21

820,00

-634,21

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22.087,74

21.670,00

-21.267,74

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17.167,38

16.270,00

4.502,62

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

10.251,41

9.800,00

6.018,59

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6.915,97

6.470,00

2.884,03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

800,15

900,00

5.669,85

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

4.120,21

4.500,00

-3.220,21

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

3.500,90

3.310,00

999,10

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

3.500,90

3.310,00

-190,90

Alte impozite si taxe

18.02.50

3.500,90

3.310,00

-190,90

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-5.605,77

-5.777,36

8.915,77

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

16.237,27

15.678,43

-22.014,63

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

16.232,17

15.677,96

-553,74

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0,00

0,00

15.677,96

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.226,47

13.500,00

-14.226,47

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

14.226,47

13.500,00

-726,47

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

1.527,16

1.527,96

11.972,84

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

1.527,16

1.527,96

0,80

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

-5.706,13

Alte venituri din proprietate

30.02.50

478,54

650,00

-478,54

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

5,10

0,47

644,90

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

5,10

0,47

-4,63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-21.843,04

-21.455,79

21.843,51

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

7.758,36

7.598,30

-29.214,15

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

7.154,59

7.009,00

443,71

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

7.009,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

16,29

19,00

-16,29

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

19,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

587,48

570,30

-587,48

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.779,64

2.835,10

-2.209,34

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.481,47

2.510,10

353,63

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

298,17

325,00

2.211,93

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

9.007,01

9.504,60

-8.682,01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8.991,79

9.500,00

512,81

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

8.991,79

9.500,00

508,21

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

9.500,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

15,22

4,60

-15,22

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

0,00

4,60

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

9.028,86

9.023,12

-9.028,86

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

18,91

10,00

9.004,21

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

10,00

Taxe speciale

36.02.06

2.545,68

2.145,98

-2.545,68

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

2.145,98

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

7,38

0,14

-7,38

Alte venituri

36.02.50

6.456,89

6.867,00

-6.456,75

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-50.416,91

-50.416,91

57.283,91

Donatii si sponsorizari

37.02.01

102,06

102,06

-50.518,97

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-50.518,97

-50.518,97

50.621,03

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

-50.518,97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local

sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de

functionare**)

40.02.11

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

239,00

16,88

-222,12

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

239,00

16,88

-222,12

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 +

42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

239,00

16,88

-222,12

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0,00

0,00

0,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

174,00

3,57

-170,43

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

45,00

11,65

-33,35

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

20,00

1,66

-18,34

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0,00

0

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0,00

0

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate sectiunii de functionare

42.02.63.01

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare

42.02.64

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

0,00

0

0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

dificultate **)

43.02.08

0,00

0,00

0,00

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

541.756,02

522.228,54

-19.527,48

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

59.843,00

50.363,03

-9.479,97

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

33.239,75

30.337,72

-2.902,03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.918,84

21.510,74

-408,10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.402,00

8.107,62

-2.294,38

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

908,00

908,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

10,91

-188,64

-199,55

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Alte servicii publice generale

54.02

18.034,25

11.729,71

-6.304,54

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.154,94

9.795,14

-359,80

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

5.944,74

0,00

-5.944,74

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.934,57

1.934,57

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

8.569,00

8.295,60

-273,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

262,00

244,32

-17,68

TITLUL III DOBÂNZI

30

8.307,00

8.051,28

-255,72

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02)

56.02

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

12.596,10

12.452,56

-143,54

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

12.596,10

12.452,56

-143,54

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

56,46

-143,54

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

12.396,10

12.396,10

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

299.817,71

296.473,77

-3.343,94

Invatamant

65.02

216.733,68

216.733,68

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

188.485,50

188.485,50

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

25.685,48

25.685,48

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.609,45

1.609,45

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

354,60

354,60

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

609,56

609,56

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-10,91

-10,91

0,00

Sanatate

66.02

7.349,59

7.349,59

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.999,59

6.999,59

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

200,00

200,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

150,00

150,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

33.238,94

31.148,78

-2.090,16

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

346,79

329,29

-17,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21.427,16

19.904,86

-1.522,30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.520,36

1.520,36

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

9.915,63

9.556,46

-359,17

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

29,00

23,27

-5,73

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-185,45

-185,45

Asigurari si asistenta sociala

68.02

42.495,50

41.241,72

-1.253,78

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18.715,29

18.358,37

-356,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.981,21

8.777,39

-203,82

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

13.711,00

13.178,20

-532,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.000,00

863,81

-136,19

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

88,00

71,11

-16,89

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-7,16

-7,16

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

49.652,08

47.133,07

-2.519,01

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

33.655,08

32.175,07

-1.480,01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26.577,17

25.634,31

-942,86

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

134,51

123,12

-11,39

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,40

0,40

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

6.943,00

6.537,91

-405,09

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-120,68

-120,68

Protectia mediului

74.02

15.997,00

14.958,00

-1.039,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.879,00

14.840,40

-1.038,60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

118,00

117,60

-0,40

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

119.847,13

115.806,10

-4.041,03

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

31.282,00

29.357,84

-1.924,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

10.900,00

8.975,84

-1.924,16

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

20.382,00

20.382,00

0,00

Transporturi

84.02

88.089,03

86.270,54

-1.818,49

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

29.838,03

28.377,42

-1.460,61

TITLUL IV SUBVENTII

40

40.050,00

39.999,56

-50,44

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

18.201,00

17.893,56

-307,44

Alte actiuni economice

87.02

476,10

177,73

-298,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

476,05

177,67

-298,38

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,05

0,05

0,00

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

0,00

15.459,16

15.459,16

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

REZERVE

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT (98.02.96)

98.02

0,00

15.459,16

15.459,16

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

15.459,16

15.459,16

DEFICIT 1)    (99.02.97)

99.02

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.97

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02+00.16) - TOTAL

00.01 SD

292.146,93

234.268,92

-57.878,01

VENITURI PROPRII (COD 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16)

48.02

2.799,60

4.236,26

1.436,66

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

50.520,50

50.520,50

0,00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

50.520,50

50.520,50

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

50.520,50

50.520,50

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

1,53

1,53

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloace fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

0,00

0,00

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

36.02.31

1,53

1,53

0,00

Transferuri voluntare, altele dacat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

50.518,97

50.518,97

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

50.518,97

50.518,97

0,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2.798,07

4.234,73

1.436,66

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2.798,07

4.234,73

1.436,66

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

77,22

18,86

-58,36

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

730,18

800,00

69,82

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

1.848,26

3.360,00

1.511,74

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

142,41

55,87

-86,54

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40,02

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

0,00

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*)

40.02.16

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

134.549,54

111.080,31

-23.469,23

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

134.549,54

111.080,31

-23.469,23

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

134.549,54

111.080,31

-23.469,23

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

3.801,00

1.801,00

-2.000,00

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

1.840,00

3.640,00

1.800,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

1.840,00

3.640,00

1.800,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

128.908,54

105.226,00

-23.682,54

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare

42.02.62

0,00

413,31

413,31

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.02)

42.02.63

0,00

0,00

0,00

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala

42.02.65

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

104.278,82

68.433,38

-35.845,44

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

65.222,11

43.203,80

-22.018,31

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

8.966,93

2.940,74

-6.026,19

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

30.063,82

22.288,84

-7.774,98

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0,00

0,00

0,00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0,00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

25,96

0,00

-25,96

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0,00

0,00

0,00

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0,00

0,00

0,00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.02.19

0,00

0,00

0,00

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

0,00

0,00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

360.196,80

296.598,92

-63.597,88

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

2.331,49

1.307,95

-1.023,54

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

2.208,75

1.193,40

-1.015,35

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

70,20

0,00

-70,20

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.138,55

1.193,40

-945,15

Alte servicii publice generale

54.02

122,74

114,56

-8,18

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

122,74

114,56

-8,18

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

60.02

1.148,00

1.139,00

-9,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

1.148,00

1.139,00

-9,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.000,00

1.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

148,00

139,00

-9,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

65.602,05

63.904,09

-1.697,96

Invatamant

65.02

26.675,09

26.675,09

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

15.550,09

15.550,09

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11.125,00

11.125,00

0,00

Sanatate

66.02

9.066,36

9.066,36

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

9.066,36

9.066,36

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie

67.02

24.914,91

24.914,91

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

294,10

294,10

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

23.369,21

23.369,21

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.251,60

1.251,60

0,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

4.945,69

3.247,73

-1.697,96

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

74,20

0,00

-74,20

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

3.111,14

2.290,44

-820,70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.760,35

969,63

-790,72

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-12,34

-12,34

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

11.396,69

9.411,00

-1.985,69

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

11.391,69

9.411,00

-1.980,69

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

2.293,84

2.281,00

-12,84

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.097,85

7.130,00

-1.967,85

Protectia mediului

74.02

5,00

0,00

-5,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET 2015

Realizări

preliminate

An 2015

Diferențe

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL 2015

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,00

0,00

-5,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

83.02

279.718,57

220.836,87

-58.881,70

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

34.596,21

26.756,00

-7.840,21

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

34.596,21

26.756,00

-7.840,21

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

81.02

140.658,40

118.015,07

-22.643,33

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

139.609,00

117.266,03

-22.342,97

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.049,40

749,04

-300,36

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

104.034,34

76.062,25

-27.972,09

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

95.404,91

74.355,01

-21.049,90

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.629,43

1.707,24

-6.922,19

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

Alte actiuni economice

87.02

429,62

3,55

-426,07

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

3,55

3,55

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADE

R5A6RE

326,07

0,00

-326,07

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE

72

100,00

0,00

-100,00

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)

96.02

-68.049,87

-62.330,00

5.719,87

REZERVE

97.02

EXCEDENT ( 98.02.97)

98.02

0,00

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

0,00

DEFICIT 1)    (99.02.97)

99.02

68.049,87

62.330,00

-5.719,87

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

68.049,87

62.330,00

-5.719,87

1) finantat din excedentul anilor precedenti

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE p. PRIMAR

DIRECTOR GENERAL

MARIA SIMIONESCU Sef Serviciu Buget Lucia Gherghesanu


Birou Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat Maria Andriescu


VICEPRIMAR

MIHAI CHIRICA

Mihaela Pascu

JUDEȚUL: IASI

Anexa 2


Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIUL IASI

Execuția preliminată a bugetului centralizat al bugetului creditelor interne și externe

la data de 31.12.2015

mii lei

D E

N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizări Preliminat 2015

Diferen ț e

Prevederi anuale bugetare

TOTAL

SURSĂ DE FINANȚARE

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

29.909,07

29.909,07

0,00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

29.909,07

29.909,07

0,00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

29.909,07

29.909,07

0,00

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

0,00

0,00

0,00

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr. 2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale

41.07.02.02

29.603,57

29.603,57

0,00

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.

2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale

41.07.02.03

305,50

305,50

0,00

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

29.909,07

29.909,07

0,00

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50,07

0,00

0,00

0,00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07)

59,07

0,00

0,00

0,00

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizări Preliminat 2015

Diferențe

Prevederi anuale bugetare

TOTAL

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

1 1

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

305,50

305,50

0,00

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

305,50

305,50

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

305,50

305,50

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

1 |

0,00

0,00

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

1 1

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

1 1

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

D E

N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizări Preliminat 2015

Diferențe

Prevederi anuale bugetare

TOTAL

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

0,00

0,00

0,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

1 |

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07)

79,07

29.603,57

29.603,57

0,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

1 |

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07 )

81.07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83,07

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Prevederi anuale bugetare

TOTAL

Realizări Preliminat 2015

Diferențe

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

29.603,57

29.603,57

0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

29.603,57

29.603,57

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0,00

0,00

0,00

DEFICIT cod 99.07.97

99.07

0,00

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.07.97

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR GENERAL

MARIA SIMIONESCU

Sef Serviciu Buget Lucia Gherghesanu


Birou Analiza Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat Maria Andriescu


p.PRIMAR VICEPRIMAR CHIRICA MIHAI

Mihaela Pascu

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular:

Anexa 3

Execuția preliminată

a bugetului fondurilor nerambursabile la 31.12.2015

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizari preliminat an 2015

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08)

00.01

631,82

631,82

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

00.14

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod 40.08.15.02)

40.08.15

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)

00.17

94,78

94,78

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( cod 42.08)

00.18

94,78

94,78

0

Subventii de la bugetul de stat( cod 42.08.60+42.08.61)

42.08

94,78

94,78

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

94,78

94,78

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian

42.08.61

0

0

0

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

0

0

0

Donații din strainatate ( cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

44.08.01

0

0

Curente *)

44.08.01.01

X

X

0

De capital *)

44.08.01.02

X

X

0

De la guverne straine ( cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizari preliminat an 2015

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

Curente *)

44.08.02.01

X

X

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2015

Realizari preliminat an 2015

Diferente

PREVEDERI

ANUALE

De capital *)

44.08.02.02

X

X

0

De la alte administratii ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

0

0

0

Curente *)

44.08.03.01

0

0

0

De capital *)

44.08.03.02

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)

45.08

537,04

537,04

0

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

45.08.17

537,04

537,04

0

Prefinantare

45.08.17.03

X

X

0

Mecanismul financiar norvegian *) (cod 45.08.18.03)

45.08.18

0

0

Prefinantare

45.08.18.03

X

X

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

*) (cod 45.08.21.03)

45.08.21

0

0

Prefinantare

45.08.21.03

X

X

0

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

49.08

631,82

631,82

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50,08

631,82

631,82

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

631,82

631,82

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

0

Din total capitol:

0

0

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)

51.08.01

631,82

631,82

0

Autorități executive

51.08.01.03

631,82

631,82

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.08

0

0

0

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.08.97

0

0

0

DEFICIT ( cod 99.08.97)

99.08

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

0

0

0

DIRECTOR GENERAL

MARIA SIMIONESCU

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

p.PRIMAR VICEPRIMAR CHIRICA MIHAI


Birou Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat

JUDEȚUL: IASI

Anexa 4


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI

Execuția preliminată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

la data de 31.12.2015

Mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2015 Prevederi bugetare anuale

Realizări preliminate an 2015

Diferențe

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

172.859,53

149.577,16

-23.282,37

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

146.573,04

120.666,27

-25.906,77

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

0,00

I Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

146.573,04

120.666,27

-25.906,77

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.404,29

1.731,46

-1.672,83

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.404,29

1.731,44

-1.672,85

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.404,29

1.731,44

-1.672,85

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,02

0,02

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

143.168,75

118.934,81

-24.233,94

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

142.461,75

118.440,19

-24.021,56

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

4.837,02

3.641,39

-1.195,63

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.215,75

2.949,52

-266,23

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2.769,00

1.796,07

-972,93

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.530,54

12.146,21

-8.384,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

119,78

77,19

-42,59

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

630,00

222,78

-407,22

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

96.728,20

86.731,23

-9.996,97

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

7.888,17

7.448,65

-439,52

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.538,00

1.613,16

75,16

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

4.205,29

1.814,00

-2.391,29

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

641,00

438,55

-202,45

IAlte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

641,00

438,55

-202,45

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0,00

6,76

6,76

IAlte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0,00

6,76

6,76

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

53,00

46,03

-6,97

|Alte venituri

36.10.50

53,00

46,03

-6,97

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

13,00

3,27

-9,73

Donații și sponsorizări

37.10.01

3,00

3,27

0,27

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4.968,99

-2.466,21

2.502,78

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4.968,99

2.466,21

-2.502,78

Alte transferuri voluntare

37.10.50

10,00

0,00

-10,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2015 Prevederi bugetare anuale

Realizări preliminate

an 2015

Diferențe

TOTAL

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (Încasări din rambursări)

00,16

0,00

5.483,57

5.483,57

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

26.286,49

23.427,31

-2.859,18

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

26.286,49

23.427,31

-2.859,18

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

26.286,49

23.427,31

-2.859,18

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

15.776,03

15.776,03

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

150,00

0,00

-150,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

3.425,36

2.329,28

-1.096,08

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

3.801,00

1.964,73

-1.836,27

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

1.840,00

2.007,27

167,27

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.110.19

1.294,10

1.350,00

55,90

TOTAL CHELTUIELI ( cod 5O.10+59.10+63.10+69.1O+79.10)

49.10

178.517,60

136.617,17

-41.900,43

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

162.679,67

126.666,25

-36.013,42

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

57.107,49

55.224,49

-1.883,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

103.652,61

70.001,39

-33.651,22

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

131,35

59,22

-72,13

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2015 Prevederi bugetare anuale

Realizări preliminate an 2015

Diferențe

TOTAL

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120,00

1,42

-118,58

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.668,22

1.438,95

-229,27

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.996,01

9.900,12

-6.095,89

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.996,01

9.900,12

-6.095,89

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

-8,40

-8,40

1 1

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

2.925,10

2.477,01

-448,09

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.873,82

2.443,82

-430,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.684,57

1.637,91

-46,66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.189,25

805,92

-383,33

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

51,28

33,19

-18,09

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

51,28

33,19

-18,09

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

1 1

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

13.439,98

12.513,68

-926,30

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

13.439,98

12.513,68

-926,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.439,98

11.622,28

-817,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.419,20

10.733,55

-685,65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.020,78

888,73

-132,05

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.000,00

899,81

-100,19

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

815,00

899,81

84,81

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

-8,40

-8,40

1 1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

162.152,52

121.6260,,

0500

-40.5260,,

0002

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

34.159,82

17.904,55

-16.255,27

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

33.437,14

17.721,24

-15.715,90

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.361,37

2.297,40

-63,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30.955,77

15.422,42

-15.533,35

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

131,35

59,22

-72,13

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120,00

1,42

-118,58

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

589,33

124,09

-465,24

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

589,33

124,09

-465,24

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

| |

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

120.773,41

99.299,40

-21.474,01

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

106.744,61

90.520,24

-16.224,37

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

40.555,52

39.596,29

-959,23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

64.984,17

49.716,39

-15.267,78

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.204,92

1.207,57

2,65

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.028,80

8.779,15

-5.249,65

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

14.028,80

8.779,15

-5.249,65

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2015 Prevederi bugetare anuale

Realizări preliminate an 2015

Diferențe

TOTAL

1 1

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

2.835,29

1.784,92

-1.050,37

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.519,19

1.721,04

-798,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.086,83

959,35

-127,48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.129,14

530,31

-598,83

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

303,22

231,38

-71,84

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

316,10

63,88

-252,22

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

316,10

63,88

-252,22

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

4.384,00

2.637,62

-1.746,38

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.384,00

2.637,62

-1.746,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.373,50

2.637,62

-1.735,88

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,50

0,00

-10,50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,50

0,00

-10,50

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

1 1

00

,,0000

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96+99.10.97)

96.10

-5.658,07

12.959,99

18.6180,,

0006

Excedentul sectiunii de functionare

98.10.96

0,00

11.944,48

11.944,48

Excedentul sectiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

1.015,50

1.015,50

Deficitul sectiunii de functionare

99.10.96

4.860,16

0,00

-4.860,16

Deficitul sectiunii de dezvoltare

99.10.97

797,91

0,00

-797,91

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

157.530,08

138.602,31

-18.927,77

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

141.604,05

118.200,07

-23.403,98

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

0,00

I Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

141.604,05

118.200,07

-23.403,98

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.404,29

1.731,46

-1.672,83

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.404,29

1.731,44

-1.672,85

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.404,29

1.731,44

-1.672,85

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,02

0,02

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0,00

0,02

0,02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

138.199,76

116.468,60

-21.731,16

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

142.461,75

118.440,19

-24.021,56

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

4.837,02

3.641,39

-1.195,63

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

3.215,75

2.949,52

-266,23

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2.769,00

1.796,07

-972,93

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.530,54

12.146,21

-8.384,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

119,78

77,19

-42,59

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

630,00

222,78

-407,22

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2015 Prevederi bugetare anuale

Realizări preliminate an 2015

Diferențe

TOTAL

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

96.728,20

86.731,23

-9.996,97

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

7.888,17

7.448,65

-439,52

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.538,00

1.613,16

75,16

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

4.205,29

1.814,00

-2.391,29

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

641,00

438,55

-202,45

|Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

641,00

438,55

-202,45

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0,00

6,76

6,76

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

6,76

6,76

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

53,00

46,03

-6,97

|Alte venituri

36.10.50

53,00

46,03

-6,97

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-4.955,99

-2.462,93

2.493,06

Donații și sponsorizări

37.10.01

3,00

3,27

0,27

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-4.968,99

-2.466,21

2.502,78

Alte transferuri voluntare

37.10.50

10,00

0,00

-10,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (Încasări din rambursări)

00,16

0,00

4.626,21

4.626,21

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

15.926,03

15.776,03

-150,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+cod 43.10)

00.18

15.926,03

15.776,03

-150,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

15.926,03

15.776,03

-150,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

15.776,03

15.776,03

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

150,00

0,00

-150,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 5O.10+59.10+63.10+69.1O+79.10)

49.10

162.390,24

126.657,83

-35.732,41

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

2.873,82

2.443,82

-430,00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

2.873,82

2.443,82

-430,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.873,82

2.443,82

-430,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.684,57

1.637,91

-46,66

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.189,25

805,92

-383,33

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

|Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

12.439,98

11.613,87

-826,11

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

12.439,98

11.613,87

-826,11

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.439,98

11.622,28

-817,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.419,20

10.733,55

-685,65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.020,78

888,73

-132,05

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

00

,,0000

-0

8,,0400

-0

8,,0400

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

147.076,44

112.600,15

-34.476,29

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

33.439,14

17.721,24

-15.717,90

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

33.439,14

17.721,24

-15.717,90

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.361,37

2.297,40

-63,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30.957,77

15.422,42

-15.535,35

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120,00

1,42

-118,58

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

106.744,61

90.520,24

-16.224,37

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

106.744,61

90.520,24

-16.224,37

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

40.555,52

39.596,29

-959,23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

64.984,17

49.716,39

-15.267,78

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2015 Prevederi bugetare anuale

Realizări preliminate an 2015

Diferențe

TOTAL

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.204,92

1.207,57

2,65

|Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0,00

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

2.519,19

1.721,04

-798,15

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.519,19

1.721,04

-798,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.086,83

959,35

-127,48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.129,14

530,31

-598,83

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

303,22

231,38

-71,84

| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

00

,,0000

00

,,0000

00

,,0000

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

4.3730,,

0500

2.6370,,

0602

-1.7350,,0808

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.373,50

2.637,62

-1.735,88

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.373,50

2.637,62

-1.735,88

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

00

,,0000

00

,,0000

00

,,0000

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96)

96.10

-4.8600,,

0106

11.9440,,

0408

16.8040,,

0604

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

0,00

11.944,48

11.944,48

Excedentul sectiunii de functionare

98.10.96

0,00

11.944,48

11.944,48

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

4.860,16

0,00

-4.860,16

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

15.329,45

10.974,85

-4.354,60

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

4.968,99

2.466,21

-2.502,78

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

4.968,99

2.466,21

-2.502,78

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

4.968,99

2.466,21

-2.502,78

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4.968,99

2.466,21

-2.502,78

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (Încasări din rambursări)

00,16

0,00

857,36

857,36

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

10.360,46

7.651,28

-2.709,18

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

10.360,46

7.651,28

-2.709,18

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0,00

0,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

10.360,46

7.651,28

-2.709,18

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

3.425,36

2.329,28

-1.096,08

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

3.801,00

1.964,73

-1.836,27

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

1.840,00

2.007,27

167,27

Subventii|pentru|institutii|publice|destinlte|sectiunii|de|dezvoltlre

43.W.19

1.294,10

1.350,00

55,90

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

16.127,36

9.959,34

-6.168,02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

51,28

33,19

-18,09

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

51,28

33,19

-18,09

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2015 Prevederi bugetare anuale

Realizări preliminate an 2015

Diferențe

TOTAL

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

51,28

33,19

-18,09

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

51,28

33,19

-18,09

IPlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

1.000,00

899,81

-100,19

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

1.000,00

899,81

-100,19

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.000,00

899,81

-100,19

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.000,00

899,81

-100,19

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

00

,,0000

00

,,0000

00

,,0000

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

15.0760,,0008

9.0260,,

0305

-6.0490,,0703

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

720,68

183,31

-537,37

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

131,35

59,22

-72,13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

589,33

124,09

-465,24

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

589,33

124,09

-465,24

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

00

,,0000

00

,,0000

00

,,0000

Sanatat e ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

14.0280,,

0800

8.7790,,

0105

-5.2490,,

0605

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.028,80

8.779,15

-5.249,65

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.450,46

8.779,15

-671,31

iPtati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

00

,,0000

00

,,0000

00

,,0000

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

3160,

,0100

603

,,0808

-2520,,2

002

TitlulIVIIIIProiecteIcuIfinantareIdinIIFonduriIexterneInerambursabileI(FEN)IpostaderareI(codI56.01IlaI56.05+codI

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

316,10

63,88

-252,22

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

316,10

63,88

-252,22

I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

00

,,0000

00

,,0000

00

,,0000

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

100

,,0500

00

,,0000

-100,

,0500

TitlulIVIIIIProiecteIcuIfinantareIdinIIFonduriIexterneInerambursabileI(FEN)IpostaderareI(codI56.01IlaI56.05+codI

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10,50

0,00

-10,50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10,50

0,00

-10,50

| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

85,01,02

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-797,91

1.015,50

1.813,41

Excedent (98.10.97)

98.10

0,00

1.015,50

1.015,50

Excedentul sectiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

1.015,50

1.015,50

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

797,91

0,00

-797,91

Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat Maria Andriescu Mihaela Pascu

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE p.PRIMAR

VICEPRIMAR MIHAI CHIRICA


DIRECTOR GENERAL D.G.E.F.P.L. MARIA SIMIONESCU


Șef Serviciul Buget Lucia Ghergheșanu


Page 7