Hotărârea nr. 394/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr.122808/28.12.2015 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2015 ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 121647/22.12.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată; Având în vedere Legea nr.186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul 2015; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr.

1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) și Anexei nr. 1.5 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe activitatea proprie și pe ordonatori de credite), după cum urmează:

1.1. Se diminuează bugetul local astfel:

• la venituri cu suma de - 230.869,69 mii lei astfel:

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,

municipiilor, sectoarelor și Municipiului București    + 611,50 mii lei 42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile

externe nerambursabile (FEN) postaderare    - 48.964,80 mii lei

45.02.01.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

-    124.214,69 mii lei

-    26,70 mii lei

-    6.529,66 mii lei

-    8,95 mii lei


- 51.666,65 mii lei


45.02.01.02 Fondul European de Dezvoltare Regională (Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori)

45.02.01.03 Fondul European de Dezvoltare Regionala (Prefinanțări)

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent) 45.02.03.01 Fondul de Coeziune (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent) 45.02.03.02 Fondul de Coeziune (Sume primite în contul plăților

efectuate în anii anteriori)    - 69,74 mii lei

• la cheltuieli cu suma de - 230.869,69 mii lei astfel:

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal 65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe

+ 611,50 mii lei


nerambursabile (FEN) postaderare    - 4.251,59 mii lei

67.02.56 Cultură, recreere și religie - proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare    - 14.155,39 mii lei 68.02.56 Asigurări și asistență socială - proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare    - 7.037,84 mii lei

70.02.56 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - proiecte cu finanțare

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare    - 1.600,14 mii lei

81.02.56 Combustibili și energie - proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare    - 67.756,53 mii lei 84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare    - 116.652,29 mii

lei

87.02.56 Alte acțiuni economice - proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare    - 20.027,41 mii lei

1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri și servicii - 1.000,00 mii lei 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii    + 1.000,00 mii lei

1.3. Distribuirea sumelor de la titlul 85 “Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”:

Diminuarea sumelor de la titlul 85    - 10,91 mii lei

65.02.85 Învățământ    - 10,91 mii lei

Distribuirea sumelor de pe titlul 85    + 10,91 mii lei

51.02.55 Autorități publice și acțiuni externe - alte    + 10,91 mii lei

transferuri

Art.2. Se diminuează bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 2.157,08 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii), Anexei nr.3.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr.3.2 (Sectiunea de dezvoltare) și Anexei 3.4 (Detalierea pe activitatea proprie și ordonatorii de credite a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), astfel:

•    la venituri în sumă de - 2.157,08 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de - 2.157,08 mii lei

Art.3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art.4. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament, să actualizeze creditele de angajament la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și să repartizeze conform destinației eventualele sume primite de la bugetul de stat și din alte surse în perioada 29-31 decembrie 2015.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locală și Direcția Generala Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 394 din 29 decembrie 2015

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI

1.064.765,45

-230.869,69

833.895,76

****** 48.02 VENITURI PROPRII

360.126,24

0,00

360.126,24

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

591.426,02

611,50

592.037,52

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

546.511,29

611,50

547.122,79

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

216.858,14

0,00

216.858,14

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

216.858,14

0,00

216.858,14

03.02 impozit pe venit

6.939,90

0,00

6.939,90

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

6.939,90

0,00

6.939,90

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

209.918,24

0,00

209.918,24

04.02.01 Cota defalc imp.venit

207.876,00

0,00

207.876,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2.042,24

0,00

2.042,24

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

68.527,95

0,00

68.527,95

07.02 Impozite si taxe pe propr

68.527,95

0,00

68.527,95

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

58.079,59

0,00

58.079,59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.676,91

0,00

19.676,91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

38.402,68

0,00

38.402,68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.386,93

0,00

7.386,93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.484,91

0,00

2.484,91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.737,79

0,00

4.737,79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164,23

0,00

164,23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3.061,43

0,00

3.061,43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

0,00

0,00

0,00

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

257.624,30

611,50

258.235,80

11.02 Sume defalcate din TVA

233.995,79

611,50

234.607,29

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

227.559,00

611,50

228.170,50

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

6.436,79

0,00

6.436,79

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

476,05

0,00

476,05

12.02.07 Taxe hoteliere

476,05

0,00

476,05

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.064,72

0,00

1.064,72

15.02.01 Impozit pe spectacol

220,51

0,00

220,51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

844,21

0,00

844,21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

22.087,74

0,00

22.087,74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

17.167,38

0,00

17.167,38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

10.251,41

0,00

10.251,41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

6.915,97

0,00

6.915,97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

800,15

0,00

800,15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4.120,21

0,00

4.120,21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.500,90

0,00

3.500,90

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3.500,90

0,00

3.500,90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.500,90

0,00

3.500,90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

44.914,73

0,00

44.914,73

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.237,27

0,00

16.237,27

30.02 Venituri din proprietate

16.232,17

0,00

16.232,17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

14.226,47

0,00

14.226,47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

14.226,47

0,00

14.226,47

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,16

0,00

1.527,16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1.527,16

0,00

1.527,16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478,54

0,00

478,54

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

31.02 Venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

28.677,46

0,00

28.677,46

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7.758,36

0,00

7.758,36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

7.154,59

0,00

7.154,59

33.02.12 Contr pers cantine

16,29

0,00

16,29

33.02.50 Alte ven prest serv

587,48

0,00

587,48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2.779,64

0,00

2.779,64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.481,47

0,00

2.481,47

34.02.50 Alte ven din taxe

298,17

0,00

298,17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

9.007,01

0,00

9.007,01

35.02.01 Ven amenzi si altele

8.991,79

0,00

8.991,79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

8.991,79

0,00

8.991,79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15,22

0,00

15,22

36.02 Diverse venituri

9.030,39

0,00

9.030,39

36.02.01 V.aplicare prescript

18,91

0,00

18,91

36.02.06 Taxe speciale

2.545,68

0,00

2.545,68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7,38

0,00

7,38

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termic

a    1,53

0,00

1,53

36.02.50 Alte venituri

6.456,89

0,00

6.456,89

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

102,06

0,00

102,06

37.02.01 Donatii si sponsorizari

102,06

0,00

102,06

37.02.03 Vars SF pt SD a BL

-50.518,97

0,00

-50.518,97

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

50.518,97

0,00

50.518,97

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.798,07

0,00

2.798,07

39.02 Venituri din valorif.bunuri

2.798,07

0,00

2.798,07

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77,22

0,00

77,22

39.02.03 V din vanz locuinte

730,18

0,00

730,18

39.02.07 V din vanz unor bunuri apartinand dom.privat a

l statului 1.848,26

0,00

1.848,26

39.02.10 Depozite spec constructii

142,41

0,00

142,41

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

183.833,69

-48.964,80

134.868,89

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

183.833,69

-48.964,80

134.868,89

42.02 Subventii de la buget de stat

183.833,69

-48.964,80

134.868,89

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loca

le pentru 3fin.8a0n1ta,0r0e

a investitiilor0in,0s0a

natate 3.801,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele l

ocale pent3r.u80fin1a,0n0ț

rea aparatu0ri,i0m0

3.801i00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului S

ănătății că1t.r8e4b0u,0g0e

tele locale pe0n,0tr0u

finanțar1e.a8i4n0v,e0s0ti

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerul

i Sănătăți1i .c8ă4t0re,0b0u

getele locale0,p0e0

1.840,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

177.953,69

-48.964,80

128.988,89

42.02.34 Subv incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

sănătății    45,00

0,00

45,00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul

programelor 2F0E,G00A

implementa0te,0d0

20,00

45.02 Sume UE plati confirmate

286.707,67

-182.516,39

104.191,28

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

195.912,81

-130.771,05

65.141,76

45.02.01.01 Sume plati an curent

187.413,37

-124.214,69

63.198,68

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1.299,47

-26,70

1.272,77

45.02.01.03 Prefinantare

7.199,97

-6.529,66

670,31

45.02.02 Fd Social European

8.968,69

-8,95

8.959,74

45.02.02.01 Sume plati an curent

6.935,56

-8,95

6.926,61

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1.452,09

0,00

1.452,09

45.02.02.03 Prefinantari

581,04

0,00

581,04

45.02.03 Fondul de coeziune

81.800,21

-51.736,39

30.063,82

45.02.03.01 Sume plati an curent

76.263,77

-51.666,65

24.597,12

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5.536,44

-69,74

5.466,70

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25,96

0,00

25,96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25,96

0,00

25,96

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

1.132.815,32

-230.869,69

901.945,63

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

62.163,58

10,91

62.174,49

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

35.437,59

10,91

35.448,50

10 Cheltuieli de personal

21.918,84

0,00

21.918,84

20 Bunuri si servicii

10.402,00

0,00

10.402,00

55 Alte transferuri

0,00

10,91

10,91

56 Pr fonduri externe nerambur

70,20

0,00

70,20

71 Active nefinanciare

2.138,55

0,00

2.138,55

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

18.156,99

0,00

18.156,99

20 Bunuri si servicii

10.154,94

0,00

10.154,94

50 Fond de rezerva

5.944,74

0,00

5.944,74

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.934,57

0,00

1.934,57

56 Pr fonduri externe nerambur

122,74

0,00

122,74

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi

- din care titlurile:

8.569,00

0,00

8.569,00

20 Bunuri si servicii

262,00

0,00

262,00

30 Dobanzi

8.307,00

0,00

8.307,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

13.744,10

0,00

13.744,10

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

13.744,10

0,00

13.744,10

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

13.396,10

0,00

13.396,10

71 Active nefinanciare

148,00

0,00

148,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

389.256,80

-23.844,23

365.412,57

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

247.052,58

-3.651,00

243.401,58

10 Cheltuieli de personal

187.874,00

611,50

188.485,50

20 Bunuri si servicii

25.645,48

0,00

25.645,48

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.609,45

0,00

1.609,45

56 Pr fonduri externe nerambur

19.794,49

-4.251,59

15.542,90

57 Asistenta sociala

394,60

0,00

394,60

59 Alte cheltuieli

609,56

0,00

609,56

71 Active nefinanciare

11.125,00

0,00

11.125,00

85 Plati din anii precedenti

0,00

-10,91

-10,91

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

16.415,95

0,00

16.415,95

10 Cheltuieli de personal

6.999,59

0,00

6.999,59

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

9.216,36

0,00

9.216,36

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

71.309,24

-13.155,39

58.153,85

10 Cheltuieli de personal

346,79

0,00

346,79

20 Bunuri si servicii

20.427,16

1.000,00

21.427,16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.814,46

0,00

1.814,46

56 Pr fonduri externe nerambur

37.524,60

-14.155,39

23.369,21

59 Alte cheltuieli

9.915,63

0,00

9.915,63

71 Active nefinanciare

1.251,60

0,00

1.251,60

81 Rambursari de credite

29,00

0,00

29,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

54.479,03

-7.037,84

47.441,19

10 Cheltuieli de personal

18.715,29

0,00

18.715,29

20 Bunuri si servicii

8.981,21

0,00

8.981,21

55 Alte transferuri

74,20

0,00

74,20

56 Pr fonduri externe nerambur

10.148,98

-7.037,84

3.111,14

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

57 Asistenta sociala

13.711,00

0,00

13.711,00

59 Alte cheltuieli

1.000,00

0,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

1.759,75

0,00

1.759,75

72 Active financiare

0,60

0,00

0,60

81 Rambursari de credite

88,00

0,00

88,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

63.648,91

-2.600,14

61.048,77

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

47.646,91

-2.600,14

45.046,77

20 Bunuri si servicii

27.577,17

-1.000,00

26.577,17

55 Alte transferuri

134,51

0,00

134,51

56 Pr fonduri externe nerambur

3.893,98

-1.600,14

2.293,84

59 Alte cheltuieli

0,40

0,00

0,40

71 Active nefinanciare

9.097,85

0,00

9.097,85

81 Rambursari de credite

6.943,00

0,00

6.943,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

16.002,00

0,00

16.002,00

20 Bunuri si servicii

15.879,00

0,00

15.879,00

71 Active nefinanciare

5,00

0,00

5,00

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

604.001,93

-204.436,23

399.565,70

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de

munca - din care titlurile:

34.596,21

0,00

34.596,21

56 Pr fonduri externe nerambur

34.596,21

0,00

34.596,21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

239.696,93

-67.756,53

171.940,40

20 Bunuri si servicii

0,00

0,00

0,00

40 Subventii

10.900,00

0,00

10.900,00

56 Pr fonduri externe nerambur

207.365,53

-67.756,53

139.609,00

71 Active nefinanciare

1.049,40

0,00

1.049,40

81 Rambursari de credite

20.382,00

0,00

20.382,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

308.775,66

-116.652,29

192.123,37

20 Bunuri si servicii

29.838,03

0,00

29.838,03

40 Subventii

40.050,00

0,00

40.050,00

56 Pr fonduri externe nerambur

212.057,20

-116.652,29

95.404,91

71 Active nefinanciare

8.629,43

0,00

8.629,43

81 Rambursari de credite

18.201,00

0,00

18.201,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20.933,13

-20.027,41

905,72

20 Bunuri si servicii

476,05

0,00

476,05

55 Alte transferuri

3,55

0,00

3,55

56 Pr fonduri externe nerambur

20.353,48

-20.027,41

326,07

59 Alte cheltuieli

0,05

0,00

0,05

72 Active financiare

100,00

0,00

100,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

68.049,87

0,00

68.049,87

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

**** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

523.620,93

-231.481,19

292.139,74

*** 00.02 VENITURI CURENTE

50.520,50

0,00

50.520,50

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

50.520,50

0,00

50.520,50

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

50.520,50

0,00

50.520,50

36.02 Diverse venituri

1,53

0,00

1,53

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

1,53

0,00

1,53

37.02 Transferuri voluntare

50.518,97

0,00

50.518,97

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

50.518,97

0,00

50.518,97

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.798,07

0,00

2.798,07

39.03 Venituri din valorif.bunuri

2.798,07

0,00

2.798,07

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77,22

0,00

77,22

39.02.03 V din vanz locuinte

730,18

0,00

730,18

39.02.07 V din vanz unor bunuri apartinand dom.privat al s

tatului 1.848,26

0,00

1.848,26

39.02.10 Depozite spec constr

142,41

0,00

142,41

** 00.17 IV SUBVENTII

183.594,69

-48.964,80

134.629,89

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

183.594,69

-48.964,80

134.629,89

42.02 Subventii de la buget de stat

183.594,69

-48.964,80

134.629,89

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru fina3n.8ta0r1e,0a0i

vestitiilor in 0s,a0n0a

tate 3.801,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loc

ale pentru3f.in8a0n1ț,a0r0e

a aparaturii 0m,e00di

3.801,00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

ătății către1.b8u4g0e,0te0l

e locale pent0ru,0f0in

anțarea1i.n8v4e0s,t0iț0iil

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății c1ă.t8re40b,u0g0e

tele locale p0e,n0t0r

finanța1re.8a4a0p,0a0ra

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

177.953,69

-48.964,80

128.988,89

45.02 Sume FEN postaderare

286.707,67

-182.516,39

104.191,28

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

195.912,81

-130.771,05

65.141,76

45.02.01.01 Sume plati an curent

187.413,37

-124.214,69

63.198,68

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1.299,47

-26,70

1.272,77

45.02.01.03 Prefinantare

7.199,97

-6.529,66

670,31

45.02.02 Fd Social European

8.968,69

-8,95

8.959,74

45.02.02.01 Sume plati an curent

6.935,56

-8,95

6.926,61

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1.452,09

0,00

1.452,09

45.02.02.03 Prefinantari

581,04

0,00

581,04

45.02.03 Fondul de coeziune

81.800,21

-51.736,39

30.063,82

45.02.03.01 Sume plati an curent

76.263,77

-51.666,65

24.597,12

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5.536,44

-69,74

5.466,70

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25,96

0,00

25,96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25,96

0,00

25,96

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

591.670,80

-231.481,19

360.189,61

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.331,49

0,00

2.331,49

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2.208,75

0,00

2.208,75

56 Pr fin fd ext neramb

70,20

0,00

70,20

71 Active nefinanciare

2.138,55

0,00

2.138,55

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

122,74

0,00

122,74

56 Pr fin fd ext neramb

122,74

0,00

122,74

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

1.148,00

0,00

1.148,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titluri

le: 1.148,00

0,00

1.148,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.000,00

0,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

148,00

0,00

148,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

91.039,68

-25.444,82

65.594,86

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

30.919,49

-4.251,59

26.667,90

56 Pr fin fd ext neramb

19.794,49

-4.251,59

15.542,90

71 Active nefinanciare

11.125,00

0,00

11.125,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

9.066,36

0,00

9.066,36

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

9.066,36

0,00

9.066,36

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

39.070,30

-14.155,39

24.914,91

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

294,10

0,00

294,10

56 Pr fin fd ext neramb

37.524,60

-14.155,39

23.369,21

71 Active nefinanciare

1.251,60

0,00

1.251,60

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

11.983,53

-7.037,84

4.945,69

55 Alte transferuri

74,20

0,00

74,20

56 Pr fin fd ext neramb

10.148,98

-7.037,84

3.111,14

71 Active nefinanciare

1.759,75

0,00

1.759,75

72 Active financiare

0,60

0,00

0,60

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

12.996,83

-1.600,14

11.396,69

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlu

rile: 12.991,83

-1.600,14

11.391,69

56 Pr fin fd ext neramb

3.893,98

-1.600,14

2.293,84

71 Active nefinanciare

9.097,85

0,00

9.097,85

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

5,00

0,00

5,00

71 Active nefinanciare

5,00

0,00

5,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

484.154,80

-204.436,23

279.718,57

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

34.596,21

0,00

34.596,21

56 Pr fin fd ext neramb

34.596,21

0,00

34.596,21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

208.414,93

-67.756,53

140.658,40

56 Pr fin fd ext neramb

207.365,53

-67.756,53

139.609,00

71 Active nefinanciare

1.049,40

0,00

1.049,40

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

220.686,63

-116.652,29

104.034,34

56 Pr fin fd ext neramb

212.057,20

-116.652,29

95.404,91

71 Active nefinanciare

8.629,43

0,00

8.629,43

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20.457,03

-20.027,41

429,62

55 Alte transferuri

3,55

0,00

3,55

56 Pr fin fd ext neramb

20.353,48

-20.027,41

326,07

72 Active financiare

100,00

0,00

100,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

68.049,87

0,00

68.049,87

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 84 Transporturi

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

470649,53

146124,47

34623,51

103148,37

181753,18

0

0

5000

II

441807,01

96082,7

62143,85

93071,57

133136,91

52371,98

0

5000

02 Buget local

I

470649,53

146124,47

34623,51

103148,37

181753,18

0

0

5000

din care:

II

353897,25

55559,75

58018,79

79413,39

103533,34

52371,98

0

5000

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

407062,63

146124,47

34623,51

103148,37

123166,28

0

0

0

postaderare

II

285894,96

55559,75

58018,79

76912,51

94903,91

500

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

63586,9

0

0

0

58586,9

0

0

5000

II

68002,29

0

0

2500,88

8629,43

51871,98

0

5000

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

87909,76

40522,95

4125,06

13658,18

29603,57

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

87909,76

40522,95

4125,06

13658,18

29603,57

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

282293,92

72482,86

6969,26

103097,57

99744,23

0

0

0

II

311854,17

67939,06

51514,37

90551,86

101248,88

600

0

0

02 Buget local

I

282293,92

72482,86

6969,26

103097,57

99744,23

0

0

0

din care:

II

229363,31

32592,33

47631,99

76893,68

71645,31

600

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

282183,92

72482,86

6969,26

103097,57

99634,23

postaderare

II

229222,54

32592,33

47631,99

76862,91

71635,31

500,00

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

110

110

II

140,77

30,77

10

100

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

82490,86

35346,73

3882,38

13658,18

29603,57

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

82490,86

35346,73

3882,38

13658,18

29603,57

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

99540,82

71886,57

27654,25

0

0

0

0

0

II

36678,22

26324,11

10354,11

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

99540,82

71886,57

27654,25

0

0

0

0

0

din care:

II

31259,32

21147,89

10111,43

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

99540,82

71886,57

27654,25

postaderare

II

31259,32

21147,89

10111,43

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

0

0

0

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

5418,9

5176,22

242,68

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

5418,9

5176,22

242,68

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

88814,79

1755,04

0

50,8

82008,95

0

0

5000

II

93274,62

1819,53

275,37

2519,71

31888,03

51771,98

0

5000

02 Buget local

I

88814,79

1755,04

0

50,8

82008,95

0

0

5000

din care:

II

93274,62

1819,53

275,37

2519,71

31888,03

51771,98

0

5000

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

25337,89

1755,04

0

50,8

23532,05

0

0

0

postaderare

II

25413,1

1819,53

275,37

49,6

23268,6

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

63476,9

0

0

0

58476,9

0

0

5000

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

67861,52

0

0

2470,11

8619,43

51771,98

0

5000

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

11866

0

0

0

6866

0

0

5000

II

12171

0

0

0

4496

2675

0

5000

02 Buget local

I

11866

0

0

0

6866

0

0

5000

din care:

II

12171

0

0

0

4496

2675

0

5000

II

0

7101 Active fixe

I

11866

6866

5000

II

12171

4496

2675

0

5000

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

25660,59

1755,04

0

50,8

23854,75

0

0

0

II

25796,5

1819,53

275,37

49,6

23652

0

0

0

02 Buget local

I

25660,59

1755,04

0

50,8

23854,75

0

0

0

din care:

II

25796,5

1819,53

275,37

49,6

23652

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

25337,89

1755,04

50,8

23532,05

postaderare

II

25413,1

1819,53

275,37

49,6

23268,6

0

7101 Active fixe

I

322,7

322,7

II

383,4

383,4

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

51288,2

0

0

0

51288,2

0

0

0

II

55307,12

0

0

2470,11

3740,03

49096,98

0

0

02 Buget local

I

51288,2

0

0

0

51288,2

0

0

0

din care:

II

55307,12

0

0

2470,11

3740,03

49096,98

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

51288,2

51288,2

0

0

0

II

55307,12

2470,11

3740,03

49096,98

0

0

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

INTOCMIT SVICHIU CATALIN

Județul: IASI

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 PROIECT


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

-mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

rn

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.570,24

105.978,45

120.183,97

95.723,96

306.319,05

183.008,11

107.129,13

833.827,29

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.517,50

36.302,61

115.980,84

147.093,13

189.474,41

344.788,48

76.813,97

916.503,42

finanțate din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.570,24

105.978,45

120.183,97

86.939,30

306.286,29

182.159,87

107.129,13

824.161,63

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.517,50

25.996,16

54.164,01

129.917,18

152.772,23

314.406,87

76.813,97

760.120,40

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

10.306,45

61.816,83

17.175,95

36.669,42

29.603,57

0,00

155.572,22

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

146,22

0,00

178,98

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

146,22

0,00

178,98

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

1)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.478,90

104.686,36

112.537,87

57.694,85

141.023,63

170.614,71

7.545,64

608.581,96

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.426,16

24.704,07

46.502,56

98.194,76

98.052,96

163.982,67

8.559,57

445.955,23

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

10.306,45

61.816,83

8.308,63

36.181,76

29.603,57

0,00

146.217,24

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

2)

PROGRAMUL URBACT 2

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,28

90,81

114,75

0,00

297,84

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

15,35

20,46

47,23

122,74

0,00

205,78

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,66

9,40

0,00

0,00

92,06

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

3)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

11. Credite de angajament

0,00

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

774,21

10.596,30

497,87

13.545,71

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

Il.Credite bugetare

0,00

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

774,21

10.596,30

497,87

13.545,71

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

146,22

0,00

178,98

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

146,22

0,00

178,98

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

4)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

28.369,73

164.244,00

808,15

99.085,62

201.058,23

II.Credite bugetare

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

30.919,52

53.744,19

139.609,00

67.756,53

299.665,59

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

478,26

0,00

0,00

9.262,92

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

5)

PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

677,89

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

677,89

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

6)

MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,20

0,00

70,20

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

JUDETUL: IASI

ANEXA NR. 5.1 PROIECT


Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 18

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum și altor facilitați si instrumente postaderare

-mii lei -

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

1=2+....+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

49.02

I. Credite de angajament

932350,24

0,00

14570,24

105978,45

120183,97

95723,96

306319,05

182445,44

107129,13

II.Credite bugetare

915840,75

3532,48

2517,50

36302,61

115980,84

147093,13

189474,41

344125,81

76813,97

din care:

Programe din Fondul European

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

I. Credite de angajament

608979,80

0,00

14478,90

104686,36

112537,87

57787,13

141114,44

170829,46

7545,64

II.Credite bugetare

592470,31

3532,48

2426,16

35010,52

108334,74

106606,51

134291,35

193708,98

8559,57

din acesta:

“I

Denumire proiect : RE-BLOCK

I. Credite de angajament

297,84

0,00

0,00

0,00

0,00

92,28

90,81

114,75

0,00

II.Credite bugetare

297,84

0,00

0,00

0,00

15,35

103,12

56,63

122,74

0,00

Denumire proiect : Infiintare Muzeul Municipal Iasi

I. Credite de angajament

14066,42

0,00

0,00

1,00

136,16

290,72

6517,89

4942,25

2178,40

II.Credite bugetare

14066,42

0,00

0,00

0,12

129,47

6,81

2871,07

11058,95

0,00

Denumire proiect : Reabilitare Manastirea Golia - etapa II

I. Credite de angajament

417,41

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

230,46

111,95

0,00

II.Credite bugetare

417,41

0,00

0,07

68,03

67,10

0,02

103,31

178,88

0,00

Denumire proiect : Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii

I. Credite de angajament

13588,35

0,00

0,00

1,00

148,70

0,00

10743,87

2694,78

0,00

II.Credite bugetare

13588,35

0,00

0,00

0,02

94,23

15,57

1347,15

12131,38

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect : Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva Copou din Iasi

I. Credite de angajament

10919,23

0,00

0,00

220,00

73,69

2632,32

670,00

6423,81

899,41

II.Credite bugetare

10919,23

0,00

0,00

202,28

13,99

1355,73

1365,91

1521,89

6459,43

Denumire proiect : Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj "Octav Bancilă"

I. Credite de angajament

85021,82

0,00

775,52

24393,20

11888,01

9447,45

15100,00

23417,64

0,00

II.Credite bugetare

85021,82

1700,89

185,42

518,16

18166,03

21331,71

8523,40

34596,21

0,00

Denumire proiect : Centrul Tehnologic Regional Iasi

I. Credite de angajament

16630,15

0,00

893,00

1664,23

13012,97

292,07

767,88

0,00

0,00

II.Credite bugetare

16630,14

0,00

832,05

336,60

2693,76

10918,08

1849,65

0,00

0,00

Denumire proiect : Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a municipiului Iasi

I. Credite de angajament

271,92

0,00

0,00

1,00

245,52

0,00

25,40

0,00

0,00

II.Credite bugetare

271,92

0,00

0,00

0,00

61,38

184,16

24,80

1,58

0,00

Denumire proiect : Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere

I. Credite de angajament

55838,22

0,00

0,00

1,00

0,00

27654,25

28182,97

0,00

0,00

II.Credite bugetare

52529,19

0,00

0,00

0,00

266,64

10354,11

21642,90

20265,54

0,00

Denumire proiect : Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi

I. Credite de angajament

23537,35

0,00

0,00

1,00

245,52

0,00

25,40

23265,43

0,00

II.Credite bugetare

23537,35

0,00

0,00

0,00

220,97

24,56

24,80

23267,02

0,00

Denumire proiect : Reabilitare Linie tramvai Iasi - Dancu

I. Credite de angajament

267,62

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

266,62

0,00

II.Credite bugetare

267,62

0,00

0,00

0,02

199,95

66,65

0,00

1,00

0,00

Denumire proiect : Dezvoltarea axei de transport Est -Vest în

Municipiul Iași

I. Credite de angajament

78489,00

0,00

615,90

33307,64

25520,37

4624,44

9920,65

4500,00

0,00

II.Credite bugetare

77989,00

0,00

193,33

10213,95

32297,88

17862,11

12513,26

4908,47

500,00

Denumire proiect : Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași

I. Credite de angajament

79926,67

0,00

239,50

32902,82

46784,35

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

66726,22

0,00

221,49

16054,38

35626,95

14819,67

3,73

0,00

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect : Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud -Municipiul Iași

I. Credite de angajament

71669,51

0,00

0,00

1619,67

178,14

408,69

18637,52

50825,49

0,00

II.Credite bugetare

71669,51

0,00

320,19

142,10

14,23

17085,51

27894,35

26213,13

0,00

Denumire proiect : Cresterea accesibilitatii spre zona centrala ec si comerciala a PC

I. Credite de angajament

5880,04

0,00

0,00

184,60

4043,79

1623,89

27,76

0,00

0,00

II.Credite bugetare

5880,04

0,00

0,00

183,79

53,88

1736,57

3905,80

0,00

0,00

Denumire proiect : Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

I. Credite de angajament

91182,31

0,00

0,00

220,00

12,65

312,24

46328,68

44308,74

0,00

II.Credite bugetare

91182,31

0,00

0,00

9,67

207,01

82,48

41031,41

49851,74

0,00

Denumire proiect : Zona de agrement Ciric

I. Credite de angajament

45780,41

0,00

11954,98

10091,20

10248,00

10169,30

3316,93

0,00

0,00

II.Credite bugetare

45780,41

809,98

3,06

6346,21

17885,38

9642,18

11093,60

0,00

0,00

Denumire proiect : Amenajarea Plajei din zona Nicolina

I. Credite de angajament

327,23

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

326,23

0,00

0,00

II.Credite bugetare

327,23

0,00

0,00

0,00

0,06

61,52

39,58

226,07

0,00

Denumire proiect : Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri

I. Credite de angajament

481,01

0,00

0,00

1,00

0,00

239,48

0,00

240,53

0,00

II.Credite bugetare

481,01

0,00

0,00

0,00

99,20

281,81

0,00

100,00

0,00

Denumire proiect: Desfiintare partiala, consolidare, reabilitare si reamenajare Scoala gen.nr.12 Carol I-Corp A

I. Credite de angajament

3536,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3536,97

0,00

II.Credite bugetare

3536,97

0,00

0,00

0,00

0,00

598,87

0,00

2938,10

0,00

Denumire proiect: Constructie extindere corp A, Liceul de informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului

I. Credite de angajament

4669,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1559,36

3110,00

II.Credite bugetare

4669,36

9,92

49,43

441,47

148,81

0,00

0,00

4019,73

0,00

Denumire proiect: Reabilitarea caminului Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iasi

I. Credite de angajament

2015,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015,37

0,00

II.Credite bugetare

2015,37

900,53

621,12

493,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumire proiect: Consolidare corp Scoala 33 M.Kogalniceanu Iasi

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

I. Credite de angajament

196,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,34

0,00

II.Credite bugetare

196,34

111,16

0,00

0,00

72,47

0,00

0,00

12,71

0,00

Denumire proiect: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro pe luna

I. Credite de angajament

3969,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,99

2409,43

1357,83

II.Credite bugetare

3969,25

0,00

0,00

0,00

0,00

75,27

0,00

2293,84

1600,14

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

I. Credite de angajament

13764,04

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

806,97

10781,87

497,87

II.Credite bugetare

13764,04

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

806,97

10781,87

497,87

din acesta:

Denumire proiect: Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca in sectorul serviciilor personale in mediul urban al judetelor Iasi si Botosani-FEMAO Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

215,43

0,00

0,00

31,62

91,13

14,92

0,00

77,76

0,00

II.Credite bugetare

215,43

0,00

0,00

31,62

91,13

14,92

0,00

77,76

0,00

Denumire proiect: Vulnerabil dar activ social ca tine (VAST) Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

1820,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1791,79

0,00

II.Credite bugetare

1820,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1791,79

0,00

Denumire proiect: Centrul de educare si ingrijire destinat copiilor cu dizabilitati si familiei Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

193,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193,74

0,00

II.Credite bugetare

193,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193,74

0,00

Denumire proiect: O mai buna adaptare prin consiliere si orientare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

1437,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,67

897,75

416,84

II.Credite bugetare

1437,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,67

897,75

416,84

Denumire proiect: Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

248,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,86

164,29

81,03

II.Credite bugetare

248,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,86

164,29

81,03

Denumire proiect Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standarde europene Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

3028,72

0,00

28,34

543,17

201,17

554,38

345,66

1356,00

0,00

II.Credite bugetare

3028,72

0,00

28,34

543,17

201,17

554,38

345,66

1356,00

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Denumire proiect In primul rand, Educatia Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

808,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808,41

0,00

II.Credite bugetare

808,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808,41

0,00

Denumire proiect O mai buna adaptare prin consiliere si orientare Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza

I. Credite de angajament

699,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,81

538,23

0,00

II.Credite bugetare

699,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,81

538,23

0,00

Denumire proiect Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare Colegiul tehnic Ioan C. Stefanescu

I. Credite de angajament

251,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,18

225,15

0,00

II.Credite bugetare

251,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,18

225,15

0,00

Denumire proiect Practic-pregateste-te si actioneaza pentru cariera ta Liceul tehnologic economic de turism

I. Credite de angajament

418,94

0,00

0,00

0,00

21,08

55,90

77,96

264,00

0,00

II.Credite bugetare

418,94

0,00

0,00

0,00

21,08

55,90

77,96

264,00

0,00

Denumire proiect Centrul de consiliere in cariera a elevilor si studentilor in domeniul constructiilor-ISCOP Colegiul tehnic Gheorghe Asachi

I. Credite de angajament

94,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,53

0,00

II.Credite bugetare

94,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,53

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Denumire proiect Consiliere pentru cariera, stagii de practica pentru un viitor de succes Colegiul tehnic Gheorghe Asachi

I. Credite de angajament

1138,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,84

1134,48

0,00

II.Credite bugetare

1138,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,84

1134,48

0,00

Denumire proiect Stagii de practica si orientare profesionala pentru o cariera de succes Liceul tehnologic Petru Poni

I. Credite de angajament

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

0,00

II.Credite bugetare

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

0,00

Denumire proiect Elevi mai buni intr-o scoala mai buna Scoala Ion Neculce

I. Credite de angajament

948,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,55

0,00

II.Credite bugetare

948,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,55

0,00

Denumire proiect Pasi in educatia tuturor Colegiul tehnic Dimitrie Leonida

I. Credite de angajament

1590,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1590,35

0,00

II.Credite bugetare

1590,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1590,35

0,00

Denumire proiect Stagii de practica-oportunitatea elevilor pentru tranzitia de la viata scoala la viata activa Colegiul tehnic de electronica si telecomunicatii Ghe. Marzescu

I. Credite de angajament

320,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

287,84

0,00

II.Credite bugetare

320,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

287,84

0,00

Denumire proiect PROCON - Program de evaluare și certificare a competențelor angajaților în construcții Colegiul tehnic de transporturi si constructii

I. Credite de angajament

321,49

0,00

0,00

37,46

0,00

98,16

5,87

180,00

0,00

II.Credite bugetare

321,49

0,00

0,00

37,46

0,00

98,16

5,87

180,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune ( FC)

56.03

I. Credite de angajament

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

99085,62

II.Credite bugetare

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139609,00

67756,53

din acesta:

n

Denumire proiect Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu caldura urbana

I. Credite de angajament

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

808,15

99085,62

II.Credite bugetare

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

139609,00

67756,53

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Programe Instrumentul European de

56.08

Vecinătate și Parteneriat ( ENPI)

I. Credite de angajament

677,89

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

II.Credite bugetare

677,89

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

din acesta:

Denumire proiect Prevenirea crizei varstei a treia in Romania si Republica Moldova

I. Credite de angajament

440,53

0,00

0,00

390,77

48,44

0,00

0,00

1,32

0,00

II.Credite bugetare

440,53

0,00

0,00

390,77

48,44

0,00

0,00

1,32

0,00

Denumire proiect Cooperare transfrontaliera pentru prevenirea traficului de fiinte umane

I. Credite de angajament

237,36

0,00

0,00

0,00

0,00

59,08

153,64

24,64

0,00

II.Credite bugetare

237,36

0,00

0,00

0,00

0,00

59,08

153,64

24,64

0,00

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU