Hotărârea nr. 392/2015

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Maria Slătinaru-Nistor

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Maria Slătinaru-Nistor

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 119521/17.12.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se confera titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași doamnei Maria Slătinaru Nistor.

Art.2. Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Relații Internaționale Doamnei Maria Slătinaru Nistor și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 392 din 29 decembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 392 din 29 decembrie 2015