Hotărârea nr. 391/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 17.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 118386 din 15.12.2015, întocmit de Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună”, cu o valoare estimată necesară finalizării de 2.469.242,60 lei.

Art.2. Se aprobă prelungirea termenului de finalizare până la 30 iunie

2016.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 391 din 17 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

19

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

f

4

2 / 2 la H.C.L. nr. 391 din 17 decembrie 2015