Hotărârea nr. 390/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Construcție extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil și lucrări pentru desființare magazie anexa 2 a liceului”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 17.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 118365/15.12.2015, întocmit de Direcția Generală Tehnică și Investiții;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere Instructiunea Autoritatii de Management pentru Programul Operational 144/10.12.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Construcție extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil și lucrări pentru desființare magazie anexa 2 a liceului”, cu o valoare estimată de 3.110.000 lei, inclusiv TVA, necesară finalizării acestuia.

Art. 2. Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a proiectului menționat la art. 1 până la 30.06.2016.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 390 din 17 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

19

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

f

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 390 din 17 decembrie 2015