Hotărârea nr. 39/2015

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă asistenţă şi reprezentare juridică pentru proiectele Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru proiectele Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 13.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12.764/10.02.2015 întocmit de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 3 si alin. 4, precum si ale art. 36 alin. 1 din Legea nr.215 / 2001 - privind administrația publică locală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru proiectele Municipiului lasi, alocandu-se in acest sens o suma de 300.000 lei din cadrul articolului 51.02.20.25 din Bugetul Municipiului Iasi.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Juridic; Direcției Tehnice și Investiții - Biroului Achiziții Publice; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Juridic; Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Achiziții Publice; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 39 din 13 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 39 din 13 februarie 2015