Hotărârea nr. 389/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului “Reabilitarea modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva” în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului

de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

17 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 119104/16.12.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 20072013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere Instructiunea Autoritătii de Management pentru Programul Operational Regional 144/10.12.2015;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă includerea în lista de investiții a Municipiului Iași pentru anul 2016 a proiectului “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva” cu suma de 7.304.122,51 lei inclusiv T.V.A., în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului;

Art.2. Se aproba data maximă de finalizare a proiectului: 30.06.2016.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică si Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

3

Nr. 389 din 17 decembrie 2015

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 389 din 17 decembrie 2015 privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului “Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia

BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

cheltuieli

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului

1.1.

Achizitia terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

24.250,65

24.250,65

5.820,15

T OTAL CAPITOL 1

0,00

24.250,65

24.250,65

5.820,15

2.

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

50.377,22

50.377,22

12.090,53

T OTAL CAPITOL 2

0,00

50.377,22

50.377,22

1 2.090,53

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

3.227,21

3.227,21

0,00

3.3.

Proiectare si inginerie

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Consultanta

0,00

68.000,00

68.000,00

16.320,00

3.5.

Asistenta tehnica

0,00

75.627,58

75.627,58

18.720,00

T OTAL CAPITOL 3

0,00

146.854,79

1 46.854,79

35.040,00

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

267.233,43

4.776.737,13

5.043.970,56

1 . 21 0.552, 93

4.2.

Dotari de specialitate

25.770,00

319.205,76

344.975,76

82.794, 1 8

T OTAL CAPITOL 4

293.003,43

5.095.942,89

5.388.946,32

1 .293.347,1 1

5.

CAPITOLUL 5

Cheltuieli privind organizarea de santier

5.1.

Organizarea de șantier

0,00

57.076,50

57.076,50

13.698, 36

5.1.1.

Construcții si instalații aferente organizarii de șantier

0,00

57.076,50

57.076,50

13.698,36

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Cote legale

0,00

109.879,06

109.879,06

0,00

T OTAL CAPITOL 5

0,00

166.955,56

1 66.955,56

1 3.698,36

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli diverse si neprevazute

6.1.

Diverse si neprevazute

0,00

125.971,91

125.971,91

30.233,26

T OTAL CAPITOL 6

0,00

1 25.971 ,91

1 25.971 ,91

30.233,26

7.

CAPITOLUL 7

Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0,00

4.000,00

4.000,00

960,00

7.2.

Informare si publicitate

0,00

3.180,00

3.180,00

2.396,64

T OTAL CAPITOL 7

0,00

7.1 8 0,00

7.180,00

3.356,64

8.

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

T OTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TOTAL CHELTUIELI

293.003,43

5.617.533,02

5.910.536,45

1.393.586,06

TOTAL GENERAL

293.003,43

5.617.533,02

5.910.536,45

1.393.586,06

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

4 / 4 la H.C.L. nr. 389 din 17 decembrie 2015