Hotărârea nr. 388/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Aplicatiei de Finantare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a” si a documentelor suport dupa cum urmeaza: Studiu de fezabilitate Analiza Cost-Beneficiu Analiza Institutionala Strategia de Achizitii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Aplicatiei de Finantare pentru implementarea proiectului

„Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a” si a documentelor suport dupa cum urmeaza: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Strategia de Achizitii.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 07.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 113798 din 04.12.2015, întocmită de Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Mediu;

Având în vedere cerintele specificate în Ghidul Solicitantului pentru POS Mediu - Axa prioritară 3 “Reducerea poluării si minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea tintelor de eficientă energetic în zonele prioritare identificate”,

Având în vedere prevederile HG nr. 28/2008 si Ordinul MEF/MDLPL nr.

863/2008,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Aplicația de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”.

Art. 2. Se aproba documentul suport -Studiul de fezabilitate, impreuna cu indicatorii tehnico-economici corespunzatori, in Anexa 1.

Art. 3. Se aproba documentul suport Analiza Cost-Beneficiu, în Anexa 2.

Art. 4. Se aproba documentul suport Analiza Institutionala în Anexa 3.

Art. 5. Se aproba documentul suport Strategia de Achizitii în Anexa 4.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investiti, SC Veolia Energie SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti, SC Veolia Energie SA.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 388 din 7 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 388 din 7 decembrie 2015