Hotărârea nr. 387/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare

în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 07.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, în sensul că se modifica art. 1 din prezenta hotărâre va avea următorul conținut :" Se aprobă cofinantarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”, cât si cheltuielile suplimentare ce pot apărea pe perioada de implementare a proiectului în situatia aprobării finantării nerambursabile în sumă de 1.433.775,52 euro (6.314.490,76 lei) - reprezentând contributia 5% din cheltuielile eligibile la care se adaugă suma de 6.799.457,34 euro (29.945.490,07 lei) - reprezentand valoarea TVA aferenta proiectului, care poate fi considerata eligibila sau neeligibila, functie de decizia Ministerului Fondurilor Europene. Valoarea totala a proiectului (Cost total = costuri eligibile + costuri neeligibile) este de 35.474.967,81 euro (156.235.305,73 lei) inclusiv TVA. Cursul de schimb valutar la data de 03.08.2015 a fost: 1 euro = 4,4041 lei. "

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 113794 din 04.12.2015,

întocmită de Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Mediu;

Având în vedere cerințele specificate în Ghidul Solicitantului pentru POS Mediu - Axa prioritară 3 “Reducerea poluării si minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea tintelor de eficientă energetic în zonele prioritare identificate”, prevederile HG nr. 28/2008 si Ordinul MEF/MDLPL nr. 863/2008,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinantarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”, cât si cheltuielile suplimentare ce pot apărea pe perioada de implementare a proiectului în situatia aprobării finantării nerambursabile în sumă de 1.433.775,52 euro (6.314.490,76 lei) - reprezentând contributia 5% din cheltuielile eligibile la care se adaugă suma de 6.799.457,34 euro (29.945.490,07 lei) - reprezentand valoarea TVA aferenta proiectului, care poate fi considerata eligibila sau neeligibila, functie de decizia Ministerului Fondurilor Europene. Valoarea totala a proiectului (Cost total = costuri eligibile + costuri neeligibile) este de 35.474.967,81 euro (156.235.305,73 lei) inclusiv TVA. Cursul de schimb valutar la data de 03.08.2015 a fost: 1 euro = 4,4041 lei.

Art. 2. Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri europene si bugetul de stat.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Direcției Generale Tehnice si Investiti, SC Veolia Energie SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti, SC Veolia Energie SA.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 387 din 7 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 387 din 7 decembrie 2015