Hotărârea nr. 386/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul

Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 07.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 113789 din 04.12.2015, întocmită de Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Mediu;

Având în vedere cerintele specificate în Ghidul Solicitantului pentru POS Mediu - Axa prioritară 3 “Reducerea poluării si minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea tintelor de eficientă energetic în zonele prioritare identificate”, prevederile HG nr. 28/2008 si Ordinul MEF/MDLPL nr. 863/2008,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a.

Art. 2. Se aprobă participarea Consiliului Local al municipiului Iași în calitate de solicitant al finantării la realizarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”, proiect finantat prin POS Mediu - Axa prioritară 3 “Reducerea poluării si minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea tintelor de eficientă energetică în zonele prioritare identificate”.

Art 3. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului a terenurilor si infrastructurii necesare pentru realizarea lucrărilor asa cum sunt acestea descrise în cadrul documentatiei tehnice.

Art. 4. Se aprobă cofinantarea costurilor eligibile si finantarea eventualelor costuri neeligibile ale proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Consiliul Local al municipiului Iași se angajează să sustină o politică tarifară referitoare la pretul plătit de populatie (PLR) pe termen mediu, în conformitate cu evolutia considerată în Analiza cost-beneficiu, prezentată sintetic în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Consiliul Local al municipiului Iași se angajează să acorde subventia de la bugetul local pe perioada 2016 - 2034, conform evolutiei detaliate, din Anexa cost-beneficiu, prezentată sintetic în anexa 4 la prezenta hotărâre.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Direcției Generale Tehnice si Investiti, SC Veolia Energie SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti, SC Veolia Energie SA.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 386 din 7 decembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 386 din 7 decembrie 2015