Hotărârea nr. 385/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 5 NUMAR CADASTRAL 138244 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 5 NUMAR CADASTRAL 138244

întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 679 din 19.03.2014;

Avand in vedere cererea nr. 93799 din 22.10.2014 prin care PATRASCU

GHEORGHE SI PATRASCU SILVIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 5, NUMAR CADASTRAL 138244;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 235/22.09.2014;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 25/PUZ/2015;

Avand in vedere adresa serviciului juridic nr. 98229/19.11.2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 25.02.2015;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 5, Numar Cadastral 138244, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 895,00 mp, detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr. 214/14.02.2014.Indicatori urbanistici: LA1 - POT = 25,25 %, CUT = 1,52; regim de inaltime: D+P+4E, inaltimea maxima 15,00 m;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii. Valabilitatea inceteaza daca prin solutia pronuntata in dosarul nr. 4808/99/2012 terenul este atribuit unei alte persoane decat titularul actual al dreptului de proprietate.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru imobilul de locuintele colective propuse.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași;Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași, Consiliului Județean Iași, Domnului PATRASCU GHEORGHE, Iași. str. Orientului nr. 25, bl. 821, sc. D, et. 1, ap. 7; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 385 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 385 din 25 noiembrie 2015