Hotărârea nr. 384/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI COLINA ÎNSORITĂ NUMĂR CADASTRAL 135264 întocmit în vederea construirii unei locuinţe duplex (pentru două familii) şi împrejmuire teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAȘI, COLINA ÎNSORITĂ, NUMĂR CADASTRAL 135264 întocmit în vederea construirii unei locuințe duplex (pentru două familii) și împrejmuire teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 708 din 10.03.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 48500 din 27.05.2015 prin care doamna YILDIRIM MIHAELA, în calitate de proprietar, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iași, COLINA ÎNSORITĂ, nr.cad.135264 în vederea construirii unei locuințe duplex (pentru două familii) și împrejmuirea terenului proprietate;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr. 353/26.09.2005 prin care s-a aprobat documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Iași, cartier Colina Însorită, zona Păcurari-Munteni, Sector cad.60, parcela 1/2332 în urma căruia proprietatea solicitanței a fost introdusă în intravilanul municipiului Iași în vederea construirii de locuințe (funcțiune rezidențială);

Având în vedere toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate cu verificare Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din data de 7.10.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iași, COLINA ÎNSORITĂ, NUMĂR CADASTRAL 135264, pentru investiția “Construire locuință duplex (pentru două familii ) și împrejmuire teren proprietate”.

Suprafața terenului studiat prin P.U.D. este de 452,07mp, identificat cu NUMĂR CADASTRAL / CARTE FUNCIARĂ nr.135264 UAT Municipiul Iași și aparține inițiatoarei P.U.D-ului, doamnei YILDIRIM MIHAELA, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1018/ 22.03.2005, NP Maximovici Georgeta, încheieri întabulare nr. 7896/30.03.2005 și nr.145926/ 27.11.2014.

Conform avizului eliberat de serviciul GIS-Cadastru, accesul se realizează din strada Ion Nistor.

UTR L V 2 a - funcțiune rezidențială și functiuni complementare (spații verzi, 4 locuri parcare, platforme de acces și circulații, alte amenajări).

Indicatori urbanistici: POT = 25%, CUT=2,4mp ADC/mp, regim de înălțime: P+3E, Hmax= 14m la streașină de la cota terenului natural.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Județean Iași, Doamnei YILDIRIM MIHAELA, Iași, Str. Bacinschi nr.2 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 384 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 384 din 25 noiembrie 2015