Hotărârea nr. 383/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM EXTRAVILAN T 155 NUMĂR CADASTRAL 145303 întocmit pentru introducere teren în intravilan construire locuinţă anexe împrejmuire pe teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, ZONA BUCIUM EXTRAVILAN, T 155, NUMĂR CADASTRAL 145303

întocmit pentru introducere teren în intravilan

construire locuință, anexe, împrejmuire pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1126/29.04.2014 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 51765 din 8.06.2015 prin care domnul Tașcă Nicolae Dragoș, în calitate de proprietar, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAȘI, ZONA BUCIUM EXTRAVILAN, T 155, NUMĂR CADASTRAL 145303;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.335/18.03.2015 precum si avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din ședința din 2.09.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 98/P.U.Z./2015 emis de Consiliul Județean Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- IAȘI. ZONA BUCIUM EXTRAVILAN. T 155, NUMĂR CADASTRAL 145303, întocmit pentru introducere teren în intravilan pentru Construire locuință. anexe. împrejmuire pe teren proprietate.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 1.000 mp. deținut de beneficiarul documentației de urbanism. dl.Tașcă Nicolae Dragoș. căsătorit cu Brădescu Dorina-Mihaela conform Contractului de vînzare-cumpărare autentificat cu nr.5682/20.09.2013. NP Costin.

UTR L1a-zona locuințe și functiuni complementare.utilizări admise: locuințe individuale și dotări aferente (anexe gospodărești. căi de acces. parcaje). Indicatori urbanistici: POT=30%. CUT=0.9mpADC/mp teren. regim de înălțime D+P+1E. Hmax.= 6.50m la streașină de la cota zero.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Anexa (planșa de reglementări urbanistice) face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism;Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Județean Iași, Domnului Tașcă Nicolae Dragoș, domiciliat în Iași, Aleea Nicolina nr. 5 Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 383 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 383 din 25 noiembrie 2015