Hotărârea nr. 382/2015

HOTĂRÂRE privind probarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Zona Bucium Boiangiu Nr.5 T 149 Număr Cadastral 145636 pentru extindere intravilan Municipiul Iaşi în vederea realizării investiţiei construire locuinţă fântâna împrejmuire teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind probarea Planului Urbanistic Zonal

Iași, Zona Bucium Boiangiu Nr.5, T 149, Număr Cadastral 145636 pentru extindere intravilan Municipiul Iași în vederea realizării investiției construire locuință, fântâna, împrejmuire teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3879/ 11.12.2013 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 39103 din 29.04.2015 prin care domnul Eniu Emilian și doamna Eniu Emilia, în calitate de proprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAȘI, ZONA BUCIUM BOIANGIU NR.5, T 149, NUMĂR CADASTRAL 145636;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.294/12.01.2015 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din ședința din 22.07.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr. 101/P.U.Z./2015 emis de Consiliul Județean Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- IAȘI, ZONA BUCIUM BOIANGIU nr.5, T 149, Număr Cadastral 145636, întocmit pentru extindere intravilan MUNICIPIUL IAȘI în vederea realizării investiției construire locuință, fântâna, împrejmuire teren proprietate.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 1.500 mp, deținut de inițiatorii documentației de urbanism, dl. ENIU EMILIAN și dna ENIU EMILIA conform Certificatului de moștenitor nr. 121/ 24.11.2010, NP Blaj Avram Lilian, încheiere întabulare nr.138769/ 2014.

UTR LV1- zona locuințe individuale și colective mici și izolate situate pe versanți slab construiți.Utilizări permise-locuințe individuale și colective mici și dotări aferente (anexe gospodărești, căi de acces, parcaje).

Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0,9 mp ADC / mp teren, regim de înălțime P+1E+M, Hmax. = 9,0 m la streașină de la cota zero.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice

Anexa planșa reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Domnului Eniu Emilian și doamnei Eniu Emilia, Iași bld. Independenței nr.15, bl.B1-5, tr.I, et.4, ap.16, Consiliului Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 382 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 382 din 25 noiembrie 2015