Hotărârea nr. 381/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SULFINEI NR. 2 NUMAR CADASTRAL 144464 Intocmit in vederea supraetajarii si modificarii corp C3a schimbare destinatie (laborator tehnica dentara) pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SULFINEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 144464 Intocmit in vederea

supraetajarii si modificarii corp C3a, schimbare destinatie (laborator tehnica dentara) pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1132 din 29.04.2014;

Avand in vedere cererea nr. 13263 din 11.02.2015 prin care SOFICU GHIORGHE si

SOFICU ADINA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA SULFINEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 144464;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 212 din 01.08.2014;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 96/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 14.05.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata -Iași STRADA SULFINEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 144464, intocmit vederea supraetajarii si modificarii corp C3a, schimbare destinatie (laborator dehnica dentara) pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ-CP este de 623,00 mp, conform actului de alipire nr.808 din 17.06.2013.Indicatori urbanistici : UTR-POT=49,36%, CUT=1,0 mpADC/mpteren, Regim de inaltime: P+2E, Hmax. 10 m de la atic masurata de la cota ± 0,00.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru supraetajarea si modificare corp C3.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Județean Iași, domnului SOFICU GHIORGHE, IASI, sos. Arcu nr. 9, bl. F5, sc. B, et. 4, ap. 9 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 381 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 381 din 25 noiembrie 2015