Hotărârea nr. 380/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SFÂNTUL LAZĂR NR. 56 si 56A SC 35 NUMERE CADASTRALE 137079 si 142938 întocmit in vederea construirii unui imobil de birouri pe teren proprietate privata persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFÂNTUL LAZĂR NR. 56 si 56A, SC 35, NUMERE CADASTRALE

137079 si 142938 întocmit in vederea construirii unui imobil de birouri pe teren proprietate privata persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1679 din 15.06.2015;

Având în vedere cererea nr. 62858 din 08.07.2015 prin care S.C. DOMENIUL

MIHAI EMINESCU S.R.L. IAȘI solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iași STRADA SFÂNTUL LAZĂR NR. 56 si 56A, SC 35, NUMERE CADASTRALE 137079 și 142938;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 07.10.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA SFÂNTUL LAZĂR NR. 56 si 56A, SC 35, NUMERE CADASTRALE 137079 și 142938, intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri pe teren proprietate privata persoană juridică;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 816,00 mp : teren în suprafață de 611,17 mp detinută în baza contractului de schimb de teren cu un bun imobil viitor cu obligatii de "a face" si clauza suspensiva nr.1376/12.06.2014 și act adițional autentificat nr. 1600/19.06.2015 la contractul de schimb nr. 1376/12.06.2014 și teren in suprafata de 203,37 mp detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.2089/26.06.2014.

Pentru acest amplasament a fost emisa AC 559/04.06.32016 in scopul "Construire parcare subterana (2 S + P ) pe teren proprietate".

Terenul cu S= 611,17 mp a fost studiat cu PUZ aprobat cu HCL 298/30.06.2009 iar terenul cu S=203,37 mp a fost studiat cu PUZ aprobat cu HCL 375/01.09.2009. P.O.T : 73% conf. PUZ aprobat cu HCL 298/30.06.2009 si 60% conf.PUZ aprobat cu HCL 375/01.09.2009, C.U.T : 7,3 mp ADC / mp teren conf. PUZ aprobat cu HCL 298/30.06.2009 si 3,9 mp ADC/mp teren conf.PUZ aprobat cu HCL 375/01.09.2009;

Regim de inaltime: 2S + P + M + 7- 8 E (max.36 m) conf. PUZ aprobat cu H C L nr. 298/30.06.2009 si H max. = 31 m conf. P U Z aprobat cu H C L nr. 375/01.09.2009.

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobarii;

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, S.C. Domeniul Mihai Eminescu S.R.L. Iași, din Botoșani, strada Calea Națională nr. 4 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

1

Abțineri

3

Nr. 380 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 380 din 25 noiembrie 2015