Hotărârea nr. 38/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii HCL nr. 381/02.11.2011 privind realizarea proiectului „Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal” aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii HCL nr. 381/02.11.2011 privind realizarea proiectului

„Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal”, aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici și bugetul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 13.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței și consemnat și în procesul verbal al ședinței, după cum urmează:

1.    Art. 1 va avea urmatorul continut:

Se aprobă noul buget al proiectului ca urmare a economiilor realizate, in valoare totală de 12.592.385,26 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 239.842,77 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare si conexe, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

2.    Anexa nr. 1 a proiectului de hotarare se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Justificare la modificarile survenite:

Capitolul 4.1.

Valoare fara TVA: 6.138.723,85 lei fata de 6.138.723,87 lei

Total valoare: 7.612.017,57 lei fata de 7.612.017,59 lei

Capitolul 6.1.

Eligibil:    Valoare fara TVA eligibila: 786.740,39 lei fata de 1.172.180,22 lei

Valoare TVA eligibila: 188.817,69 lei fata de 281.323,25 lei

Total valoare eligibila: 975.558,08 lei fata de 1.453.503,47 lei Neeligibil:    Valoare fara TVA neeligibila: 456.958,10 lei fata de 71.518,26 lei

Valoare TVA neeligibila: 109.669,94 lei fata de 17.164,38 lei

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12801/ 10.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă noul buget al proiectului ca urmare a economiilor realizate, in valoare totală de 12.592.385,26 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 239.842,77 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare si conexe, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 381/02.11.2011 raman neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 38 din 13 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa 1 la HCL Nr. 38 din 13 februarie 2015

privind aprobarea modificarii HCL nr. 381/02.11.2011 privind realizarea proiectului

„Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal”, aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), indicatorilor tehnico-economici și bugetul proiectului

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

Cheltuieli

TVA

neeligibila

Baza

TVA

eligibila

1

2

3

4

5

6 = 4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea

terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajari pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru

asigurarea

utilitatilor

necesare

obiectivului

2.1.

Legatura in PT cf studiu solutie

EON Energie

0,00

145.309,46

34.874,26

180.183,72

0,00

TOTAL CAPITOL

2

0,00

145.309,46

34.874,26

180.183,72

0,00

3.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

O btinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Proiectare si inginerie

13.275,00

96.525,00

23.166,00

119.691,00

3.186,00

3.4.

Consultanta

0,00

62.357,00

14.965,68

77.322,68

0,00

3.5.

Asistenta tehnica

0,00

271.000,00

65.040,00

336.040,00

0,00

TOTAL CAPITOL

3

13.275,00

429.882,00

103.171,68

533.053,68

3.186,00

4.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Construcții si instalații

0,00

6.138.723,85

1.473.293,72

7.612.017,57

0,00

4.2.

Dotari de specialitate

0,00

1.728.680,00

414.883,20

2.143.563,20

0,00

TOTAL CAPITOL

4

0,00

7.867.403,85

1.888.176,92

9.755.580,77

0,00

5.

CAPITOLUL 5

Cheltuieli

privind

organizarea de santier

5.1.

O rganizarea de santier

13.836,75

222.312,91

53.355,10

275.668,01

3.320,82

5.1.1.

Constructii si instalatii aferente organizarii de santier

13.836,75

222.312,91

53.355,10

275.668,01

3.320,82

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Cote legale

0,00

1 37.924,38

0,00

137.924,38

0,00

TOTAL CAPITOL

5

13.836,75

360.237,29

53.355,10

413.592,39

3.320,82

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli diverse si neprevazute

6.1.

Diverse si neprevazute

456.958,10

786.740,39

188.817,69

975.558,08

109.669,94

TOTAL CAPITOL

6

456.958,10

786.740,39

188.817,69

975.558,08

109.669,94

7.

CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0,00

25.000,00

6.000,00

31.000,00

0,00

7.2.

Informare si publicitate

0,00

103.170,00

0,00

103.170,00

0,00

TOTAL CAPITOL

7

0,00

128.170,00

6.000,00

134.170,00

0,00

8.

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TOTAL

CHELTUIELI

484.069,85

9.717.742,99

2.274.395,65

11.992.138,64

116.176,76

SURS

E DE FINANȚARE - FORMA REVIZUITA

NR.

SURSE DE FINANȚARE

J

VALOARE

CRT.

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

12.592.385,26

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

484.069,85

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

11.992.138,64

c.

TVA neeligibil

116.176,76

II

Contribuția proprie în proiect:

723.912,62

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile

eligibile

239.842,77

b

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

484.069,85

III

TVA neeligibil

116.176,76

IV

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

11.752.295,88

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

6 / 6 la H.C.L. nr. 38 din 13 februarie 2015