Hotărârea nr. 379/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SFANTUL VASILE NR. 8 NUMAR CADASTRAL 143675 Intocmit in vederea realizarii unui corp de legatura intre anexa gospodareasca C1 si locuinta C3 pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SFANTUL VASILE NR. 8, NUMAR CADASTRAL 143675

Intocmit in vederea realizarii unui corp de legatura intre anexa gospodareasca C1 si locuinta C3 pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3454 din 15.12.2014;

Avand in vedere cererea nr. 8372 din 28.01.2015 prin care SLABU LUCIAN

CONSTANTIN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA SFANTUL VASILE NR. 8, NUMAR CADASTRAL 143675;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 297 din 12.01.2015;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 103/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 02.09.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi STRADA SFANȚUL VASILE NR. 8, NUMAR CADASTRAL 143675, intocmit in vederea realizarii unui corp de legatura intre anexa gospodareasca C1 si locuinta C3 pe terenproprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 401,00 mp conform contractului de vanzare cumparare nr.1875 din 19.03.2004. Indicatori urbanistici: UTR LC: POT=40%, CUT=0,9 mp ADC / mp teren, Regim de inaltime:P+M, H max. 9,00 m la cornisa masurata de la CTA.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire corp de legătura.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, domnului Slabu Lucian Constantin, Iasi, Strada Sfantul Vasile Nr. 8, Consiliului Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 379 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 379 din 25 noiembrie 2015