Hotărârea nr. 378/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea denumirii scuarului din faţa Sinagogii Mari “Piaţa Prieteniei Româno-Israeliene”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea denumirii scuarului din fața Sinagogii Mari “Piața Prieteniei Româno-Israeliene”

J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 103074/05.11.2015 întocmită de Serviciul Relații Internaționale,

Având în vedere Solicitarea Comunității Evreiești nr. 75992/21.08.2015, anexată; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea de denumire a scuarului din fața Sinagogii Mari “Piața Prieteniei Româno-Israeliene” .

Art.2. Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Serviciului GlS-Cadastru; Direcției Generale Tehnice și Investiții, Serviciului Relatii Internationale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul GIS- Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 378 din 25 noiembrie 2015

Project: HARTA_ADM_IASI Map:    H_ADM_IASI_V5


i Right »


:1000

10127.55, Top 10330.75, Bottcm


10254.65

10000.6$


07-0ct-2015. 10:30    Page 1Z1

Pnaled u&ng NeiS£ T Map appKoalion

www.datainvest.ro